Sticky Background
text background image

Основну организациону структуру Академије техничких струковних студија Београд чине следеће организационе јединице: одсеци, високошколска јединица ван седишта Академије, катедре, секретаријат, центри и акредитоване јединице – лабораторије.

Одсеци

Одсек је наставна високошколска јединица Академије без својства правног лица, у којој се остварује образовна делатност Академије ради остваривања студијских програма (теоријска и практична настава, стручна пракса и практични рад студената, интернационалне студије и студије на даљину). Одсек сачињавају две организационе јединице и то: наставна јединица и ненаставна јединица. Радом Одсека руководи руководилац Одсека.

У Академији се образују четири одсека са одговарајућим студијским програмима:

 • Одсек Београдска политехника
 • Одсек Компјутерско-машинско инжењерство
 • Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
 • Одсек Примењене инжењерске науке

Академија мoже да oснује једну или више високошколских јединица ван седишта, без својства правног лица, као облик унутрашње организационе јединице Одсека, у складу са законом и Статутом Академије.

Катедре

Катедра је наставно-стручна организациона јединица коју чине наставници и сарадници Академије из исте или сродних ужих научних области за које су бирани. У оквиру Катедри се образују рачунарске и друге лабораторије и друга радна тела потребна за ефикасно извођење наставног процеса. Катедре имају интегративну функцију у оквиру Академије коју остварују кроз повезивање, заједнички рад и комуникацију наставника и сарадника са различитих одсека Академије који су бирани у истој или сродним научним областима.

На Академији су организоване следеће Катедре:

 • Катедра за машинско инжењерство
 • Катедра за примењено машинско инжењерство
 • Катедра за електротехничко и рачунарско инжењерство
 • Катедра за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
 • Катедра за графичко инжењерство и технологије
 • Катедра за општеобразовне и друштвено-хуманистичке науке
 • Катедра за биотехнологије
 • Катедра за ликовне и дигиталне уметност
 • Катедра за дизајн
 • Катедра за медицинске науке

Секретаријат

Секретаријат Академије је ненаставна стручна организациона јединица у којој се обављају стручни, оперативни и административно-технички послови ради остваривања циљева из надлежности и овлашћења председника Академије, као и послови руковођења, инструисања и координације између организационих делова – Одсека Академије, правни, кадровски, материјално-финансијски послови, послови планирања и спровођења јавних набавки, аналитичко-плански, административни и други стручни послови који су од заједничког интереса за обављање делатности Академије. Радом Секретаријата руководи Секретар Академије.

Акредитоване јединице – лабораторије

Академија може из реда запослених да формира посебне организационе јединице из области својих делатности и да их, у складу са законом акредитује код надлежног акредитационог тела.

Центри

Академија техничких струковних студија Београд образовала је и организовала центре за обављање апликативно-стручних послова из различитих области. Центри Академије се организују у циљу развоја профитних делатности Академије, односно пружања услуга привреди и трећим лицима. Формирани су следећи центри:

 • Центар за биотехнологију
 • Центар за графичку технологију
 • Центар за дизајн
 • Центар за инжењерство заштите
 • Центар за квалитет
 • Центар за машинство
 • Центар за саобраћај
 • Центар за кратке програме студија