ORGANIZACIJA

Osnovnu organizacionu strukturu Akademije čine sledeće organizacione jedinice:

  • Odseci;
  • Visokoškolske jedinice van sedišta Akademije;
  • Katedre;
  • Sekretarijat:
  • Centri;
  • Akreditovane jedinice-laboratorije.

ODSECI

U Akademiji se obrazuju četiri odseka sa odgovarajućim studijskim programima:

  1. Odsek Beogradska politehnika,
  2. Odsek Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo,
  3. Odsek za saobraćaj, mašinstvo i inženjerstvo zaštite,
  4. Odsek Primenjene inženjerske nauke.

Odsek je nastavna visokoškolska jedinica Akademije bez svojstva pravnog lica, u kojoj se ostvaruje obrazovna delatnost Akademije radi ostvarivanja studijskih programa (teorijska i praktična nastava, stručna praksa i praktični rad studenata, internacionalne studije i studije na daljinu). Odsek sačinjavaju dve organizacione jedinice i to: Nastavna jedinica i Nenastavna jedinica. Radom Odseka rukovodi rukovodilac Odseka.

Akademija može da osnuje jednu ili više visokoškolskih jedinica van sedišta, bez svojstva pravnog lica, kao oblik unutrašnje organizacione jedinice Odseka, u skladu sa zakonom i Statutom Akademije.

KATEDRE

Katedra je nastavno-stručna organizaciona jedinica koju čine nastavnici i saradnici Akademije iz iste ili srodnih užih naučnih oblasti za koje su birani. U okviru Katedri se obrazuju računarske i druge laboratorije i druga radna tela potrebna za efikasno izvođenje nastavnog procesa. Katedre imaju integrativnu funkciju u okviru Akademije koju ostvaruju kroz povezivanje, zajednički rad i komunikaciju nastavnika i saradnika sa različitih odseka Akademije koji su birani u istoj ili srodnim naučnim oblastima.

Na Akademiji su organizovane sledeće Katedre:

SEKRETARIJAT

Sekretarijat Akademije je nenastavna stručna organizaciona jedinica u kojoj se obavljaju stručni, operativni i administrativno-tehnički poslovi radi ostvarivanja ciljeva iz nadležnosti i ovlašćenja predsednika Akademije, kao i poslovi rukovođenja, instruisanja i koordinacije između organizacionih delova – Odseka Akademije, pravni, kadrovski, materijalno-finansijski poslovi, poslovi planiranja i sprovođenja javnih nabavki, analitičko-planski, administrativni i drugi stručni poslovi koji su od zajedničkog interesa za obavljanje delatnosti Akademije. Radom Sekretarijata rukovodi Sekretar Akademije.

CENTRI

Radi obavljanja aplikativno-stručnih poslova iz svoje nadležnosti, koji iziskuju veći stepen samostalnosti, Akademija u svom sastavu u oblastima razvoja i kvaliteta organizuje Centre u cilju razvoja profitnih delatnosti Akademije i pružanja usluga privredi i trećim licima.

Centri Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd su:

AKREDITOVANE JEDINICE – LABORATORIJE

Akademija može iz reda zaposlenih da formira posebne organizacione jedinice iz oblasti svojih delatnosti i da ih, u skladu sa zakonom akredituje kod nadležnog akreditacionog tela.