Sticky Background

UPIS NA AKADEMIJU

text background image

Akademija upisuje studente na osnovne, specijalističke i master studije u Beogradu, Požarevcu i Valjevu. Ovde ćete pronaći sve informacije o upisu. Svaki korak procesa upisa je pažljivo osmišljen da vas uputi, informiše i podrži na vašem putu ka akademskom uspehu. Vaša akademska budućnost počinje ovde.

KONKURS ZA DRUGI UPISNI ROK

Akademija je objavila KONKURS ZA DRUGI UPISNI ROK na slobodna mesta na osnovnim, specijalističkim i master studijskim programima.

Prijavljivanje kandidata će se ralizovati u sledećim terminima:

  • OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE

2. septembar i 3. septembar 2024. godine, u terminu od 10.00 do 13.00 časova.

  • MASTER I SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE

od 2. septembra do 27. septembra 2024. godine, u terminu od 10.00 do 13.00 časova.

Broj mesta i detalje oko upisnih aktivnosti pogledajte u KONKURSU (drugi upisni rok).

OPŠTI USLOVI ZA UPIS

Na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija imaju pravo da se prijave kandidati koji su završili srednje obrazovanje u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju.

Za upis na studijski program Zdravstvena nega neophodno je da kandidati imaju završenu gimnaziju ili srednju medicinsku školu u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidat može da se upiše na studijski program osnovnih studija u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije (budžetski student) ukoliko se nalazi na Konačnoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako ostvari najmanje 51 bod. Student može biti finansiran iz budžeta samo jedanput na istom stepenu studija.

Kandidat može da se upiše na studijski program osnovnih studija u statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na Konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako ostvari najmanje 30 bodova.

Uslov potreban za upis na specijalističke i master strukovne studije je stečeno visoko obrazovanje iz odgovarajuće oblasti.

UPIS PO AFIRMATIVNIM MERAMA

Upis koji se vrši primenom afirmativnih mera se odnosi na lica sa invaliditetom, kao i na lica koja su pripadnici romske nacionalne manjine. Ova lica osim dokumentacije koju dostavljaju ostali kandidati prilažu i dokumentaciju koja dokazuje da pripadaju dvema navedenim grupama. Spisak navedene dokumentacije možete pogledati ovde. Kandidati koji konkurišu po ovim merama se rangiraju na posebnim rang listama.

UPIS DRŽAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE KOJI SU SREDNJU ŠKOLU ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU

Državljani Republike Srbije koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u inostranstvu mogu da se upišu na studijski program ako im se nostrifikuje diploma u skladu sa Zakonom i opštim aktom Akademije. Ukoliko postupak nostrifikacije nije okončan, ovi kandidati uz prijavu za upis podnose i potvrdu da je postupak u toku.

UPIS PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNOSTI IZ SUSEDNIH ZEMALJA

Državljani zemalja regiona (Crna gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Severna Makedonija, Albanija) koji su pripadnici srpske nacionalnosti imaju pravo da se upišu na studije pod istim uslovima kao državljani Republike Srbije uključujući i pravo na budžetsko finansiranje.

Ovi kandidati pri prijavljivanju na konkurs potpisuju izjavu o pripadnosti srpskoj nacionalnosti. Kandidati koji su prethodni nivo školovanja završili u Republici Srpskoj nisu u obavezi da nostrifikuju diplomu i svedočanstva prethodnog nivoa školovanja, a ostali kandidati iz zemalja regiona imaju tu obavezu.

UPIS STRANIH DRŽAVLJANA

Strani državljani plaćaju školarinu.

Kandidati, strani državljani, prilikom prijavljivanja na konkurs podnose nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi. Ukoliko postupak nostrifikacije nije okončan, ovi kandidati uz prijavu za upis podnose i potvrdu da je postupak u toku.

Pre upisa kandidati, strani državljani dužni su da podnesu dokaze:

  • da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju;
  • da vladaju srpskim jezikom, što se dokazuje uverenjem ovlašćene komisije.

DRŽAVNA MATURA

Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd će nakon uvođenja Državne mature rangirati
kandidate na upis u prvu godinu osnovnih studija. Informacije o načinu bodovanja kandidata za upis na osnovne strukovne studije nakon uvođenja državne mature možete pogledati ovde.

UPIS BEZ POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA

Upis bez polaganja prijemnog ispita se realizuje u septembru na studijskim programima na kojima preostane slobodnih mesta nakon upisa kandidata po konkursu.

Obaveštenje o upisu studenata bez polaganja prijemnog ispita za školsku 2023/2024. godinu možete pogledati ovde.