Sticky Background

Документи за упис

text background image

Након пријемног испита утврђује се ранг листа кандидата на основу које се стиче право на упис. Кандидати се рангирају на основу укупног броја бодова. Ако два кандидата имају идентичан број бодова, предност има онај кандидат који је остварио више бодова на пријемном испиту.

Кандидати који су стекли право уписа, доносе ОРИГИНАЛНЕ ДОКУМЕНТЕ дате на доњем списку. Ови документи се задржавају. При упису, кандидати добијају индексе и ШВ-20 обрасце неопходне за упис.

ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

 1. Извод из матичне књиге рођених
 2. Две идентичне фотографије 3,5 х 4,5 cm
 3. Сведочанства свих разреда завршене средње школе и дипломa о положеном
  завршном / матурском испиту
 4. Потврда о извршеној уплати накнаде за трошкове уписа од 5.000 динара
  (сви студенти).
 5. Потврда о уплати целокупне школарине са попустом од 5% или потврда о уплати прве рате школарине (самофинансирајући студенти). Прва рата износи 50% годишње школарине.
 6. Самофинансирајући студенти који су у радном односу треба да приложе и потврду о запослењу.

ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС НА СПЕЦИЈAЛИСТИЧКЕ И МАСТЕР СТУДИЈЕ

 1. Извод из матичне књиге рођених
 2. Две идентичне фотографије 3,5 х 4,5 cm
 3. Дипломa о стеченом вишем или високом образовању или уверење o дипломирању,
  ако диплома још није издата
 4. Потврда о извршеној уплати накнаде за трошкове уписа од 5.000 динара
  (сви студенти).
 5. Потврда о уплати целокупне школарине са попустом од 5% или потврда о уплати прве рате школарине (самофинансирајући студенти). Прва рата износи 50% годишње школарине.
 6. Самофинансирајући студенти који су у радном односу треба да приложе и потврду о запослењу.

Уплата накнаде за трошкове уписа:

УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме кандидата
ПРИМАЛАЦ: Академија техничких струковних студија Београд, Катарине Амброзић 3
ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-2118666-55
СВРХА УПЛАТЕ: Накнада за трошкове уписа
ПОЗИВ НА БРОЈ: 74212105

НАПОМЕНА: У случају одустанка од уписа и у случају исписа уплаћени новац се не враћа.

Уплата прве рате школарине:

УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме кандидата
ПРИМАЛАЦ: Академија техничких струковних студија Београд, Катарине Амброзић 3
ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-2118666-55
СВРХА УПЛАТЕ: Прва рата школарине
ПОЗИВ НА БРОЈ: 74212101

НАПОМЕНА: У случају одустанка од уписа и у случају исписа уплаћени новац се не враћа.