Sticky Background

Пријемни испит

text background image

Пријемни испит се полаже у терминима и на начине који се дефинишу Конкурсом за упис. Приручници за пријемни садрже програме пријемних испита, решене примере као и друге информације у вези са одржавањем пријемног испита.

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Кандидати за упис на техничко-технолошке и друштвено-хуманистичке студијске програме се рангирају на основу успеха у претходном образовању и на основу резултата оствареног на пријемном испиту. Максималан број бодова које ови кандидати могу да имају на основу оцена у средњој школи је 40 (збир просечних оцена сва четири разреда помножен се са два и заокружен на две децимале), а максималан број бодова које могу да остваре на пријемном испиту је 60.

Пријемни испит за упис на студијске програме из техничко-технолошког и друштвено-хуманистичког поља обухвата:

  • Тест општег информисања (60 бодова) или
  • Тест из математике (60 бодова)

Кандидати бирају који од ова два теста ће полагати.

Пријемни испит за упис на студијскi програм Здравствена нега подразумева Тест из биологије (60 бодова).

Кандидати за упис на студијске програме из области дизајна се рангирају на основу успеха у претходном образовању и на основу резултата оствареног на пријемном испиту. Максималан број бодова које ови кандидати могу да имају на основу оцена у средњој школи је 20 (збир просечних оцена сва четири разреда заокружен на две децимале), а максималан број бодова које могу да остваре на пријемном испиту је 80.

Кандидати за упис на студијске програме Графички дизајн, Дизајн индустријских производа, Модни дизајн производа од коже, Концепт и карактер дитајн, Дизајн ентеријера и UI/UX дизајн  полажу пријемни испит који обухвата:

  • Цртање (40 бодова),
  • Тест склоности и способности (20 бодова) и
  • Тест општег информисања (20 бодова)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ И МАСТЕР СТУДИЈЕ

Елементи оцењивања кандидата за специјалистичке и мастер струковне студије су дати у доњој табели, а детаљне информације о начину бодовања кандидата и критеријумима за упис су дате у приручнику за пријемни.