Sticky Background

Пријемни испит

text background image

Пријемни испит се полаже у терминима и на начине који се дефинишу Конкурсом за упис. Програми пријемних испита, решени примери као и друге информације су дате у Приручницима за пријемни.

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Кандидати за упис на техничко-технолошке и друштвено-хуманистичке студијске програме се рангирају на основу успеха у претходном образовању и на основу резултата оствареног на пријемном испиту. Максималан број бодова које ови кандидати могу да имају на основу оцена у средњој школи је 40 (збир просечних оцена сва четири разреда помножен се са два и заокружен на две децимале), а максималан број бодова које могу да остваре на пријемном испиту је 60.

Пријемни испит за упис на студијске програме из техничко-технолошког и друштвено-хуманистичког поља обухвата:

  • Тест општег информисања (60 бодова) или
  • Тест из математике (60 бодова)

Кандидати бирају који од ова два теста ће полагати.

Пријемни испит за упис на студијске програме Здравствена нега и Фармација подразумева Тест из биологије (60 бодова).

Кандидати за упис на студијске програме из области дизајна се рангирају на основу успеха у претходном образовању и на основу резултата оствареног на пријемном испиту. Максималан број бодова које ови кандидати могу да имају на основу оцена у средњој школи је 20 (збир просечних оцена сва четири разреда заокружен на две децимале), а максималан број бодова које могу да остваре на пријемном испиту је 80.

Кандидати за упис на студијске програме Графички дизајн, Дизајн индустријских производа, Модни дизајн производа од коже, Концепт и карактер дизајн, Дизајн ентеријера и UI/UX дизајн  полажу пријемни испит који обухвата:

  • Цртање (40 бодова),
  • Тест склоности и способности (20 бодова) и
  • Тест општег информисања (20 бодова)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ И МАСТЕР СТУДИЈЕ

Елементи оцењивања кандидата за специјалистичке и мастер струковне студије су дати у доњој табели, а детаљне информације о начину бодовања кандидата и критеријумима за упис су дате у приручнику за пријемни.