Sticky Background

Пријављивање на конкурс

ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА И ПРЕДАВАЊЕ ДОКУМЕНАТА ЗА УПИС

Кандидати за упис на студије најпре попуњавају електронску пријаву која се активира у јуну.

Електронске пријаве за основне студије по одсецима:


Електронска пријава за мастер и специјалистичке студије по одсецима:


Упуство за попуњавање електронске пријаве можете погледати овде.

Свим кандидатима препоручујемо да електронску пријаву попуне са свог рачунара и телефона, јер ће на тај начин избећи гужву и чекање. Они кандидати који нису у могућности да електронску пријаву обаве сами моћи ће то да ураде на рачунарима у просторијама одсека и уз помоћ запослених.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ЗА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Након електронске пријаве кандидати за основне студије предају документа у просторијама Одсека према следећем распореду: локације на којима се предају документа.

Кандидати за упис на основне студије у просторије Одсека достављају документе дате на доњем списку. Подносе се оригинална документа на увид и фотокопије које се задржавају. Фотокопије не морају да буду оверене.

1. Извод из матичне књиге рођених
2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе
3. Дипломa о положеном завршном / матурском испиту
4. Потврда о извршеној уплати трошкова за полагање пријемног испита. Износ ове накнаде је 6.000 динара (за студијске програме из техничко-технолошких области, друштвено-хуманистичких облaсти и студијски програм Мехатроника) или 8.000 динара (за студијске програме из области уметности, медицине и за студијски програм UI/UX дизајн)

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ И МАСТЕР СТУДИЈЕ

Кандидати за упис на специјалистичке и мастер студије предају документа у просторије Академије према следећем распореду: локације на којима се предају документа.

 Кандидати за упис на специјалистичке и мастер студије достављају документе дате на доњем списку. Подносе се оригинална документа на увид и фотокопије које се задржавају. Фотокопије не морају да буду оверене.

1. Извод из матичне књиге рођених
2. Дипломa о стеченом вишем или високом образовању или уверење o дипломирању, ако диплома још није издата
3. Потврда о извршеној уплати трошкова за полагање пријемног испита. Износ ове накнаде је 6.000 динара (за студијске програме из техничко-технолошких области) или 8.000 динара (за студијске програме из области уметности)
4. Додатна документација, зависно од студијског програма. Списак документације можете погледати у Приручнику за пријемни.

Уплата накнаде за полагање пријемног испита:

УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме кандидата
ПРИМАЛАЦ: Академија техничких струковних студија Београд, Катарине Амброзић 3
ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-2118666-55
СВРХА УПЛАТЕ: Накнада за полагање пријемног испита
ПОЗИВ НА БРОЈ: 74212104

НАПОМЕНА: У случају одустанка од уписа и у случају исписа уплаћени новац се не враћа.