Sticky Background

Запослење

Република Србија
АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА БЕОГРАД
БРОЈ:
 216/5
ДАТУМ: 16.04.2024. године
Б е о г р а д, Катарине Амброзић 3

На основу члана 75. став 1. тачка 19. Статута Академије техничких струковних студија Београд (Пречишћен текст),  члана 15. став 1. Правилника о избору и ангажовању наставника и сарадника Академије техничких струковних студија Београд (Пречишћен текст), председник академије, дана 16.04.2024. године донео је

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ
ЗА ИЗБОР ПРЕДАВАЧА ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ

I. По конкурсу за избор наставника у звање предавача из поља уметности за ужу стручну област: Концепт и карактер дизајн, објављеног дана 05.04.2024. године у гласилу „Службени гласник“, ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор наставника у звање предавача са предлогом за избор кандидата број 216/4 од  16.04.2024. године.

II. Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 16.04.2024. године закључно са 01.05.2024.  године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 3.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 3, у периоду од 16.04.2024. године закључно са 01.05.2024. године

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласној табли и на сајту Академије.

ДОСТАВЉЕНО:                                                                                    ПРЕДСЕДНИК АКАДЕМИЈЕ

– Oгласна табла

– У конкурсни материјал                                                                       др Марина Стаменовић

– Сајт Академије

– А р х и в и

    ДМ

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД, по конкурсу за избор наставника у звање предавача из поља уметности за ужу стручну област: Концепт и карактер дизајн, расписаном дана 05.04.2024. године у гласилу „Службени гласник“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за наставника у звање предавача са предлогом за избор кандидата, број 216/4 од  16.04.2024. године.

Извештај је на увиду јавности у периоду од 16.04.2024. године закључно са 01.05.2024. године.

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије техничких струковних студија Београд, преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 3, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату, Београд,  Катарине Амброзић 3.

Наведени извештајможете преузети овде.

Република Србија
АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА БЕОГРАД
БРОЈ:
 215/4
ДАТУМ: 16.04.2024. године
Б е о г р а д, Катарине Амброзић 3

На основу члана 75. став 1. тачка 19. Статута Академије техничких струковних студија Београд (Пречишћен текст),  члана 15. став 1. Правилника о избору и ангажовању наставника и сарадника Академије техничких струковних студија Београд (Пречишћен текст), председник академије, дана 16.04.2024. године донео је

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ
ЗА ИЗБОР ПРЕДАВАЧА

I. По конкурсу за избор наставника у звањепрофесора струковних студија за ужу стручну област: Заштита биља, објављеног дана 05.04.2024. године у гласилу „Службени гласник“, ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о учесницима конкурса, кандидатимаза избор наставника у звање предавача са предлогом за избор кандидата број 215/3 од  16.04.2024. године.

II. Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 16.04.2024. године закључно са 01.05.2024.  године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 3.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 3, у периоду од 16.04.2024. године закључно са 01.05.2024. године

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласној табли и на сајту Академије.

ДОСТАВЉЕНО:                                                                                    ПРЕДСЕДНИК АКАДЕМИЈЕ

– Oгласна табла

– У конкурсни материјал                                                                       др Марина Стаменовић

– Сајт Академије

– А р х и в и

    ДМ

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД, по конкурсу за избор наставника у звање предавача за ужу стручну област: Заштита биља, расписаном дана 05.04.2024. године у гласилу „Службени гласник“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за наставника у звање предавача са предлогом за избор кандидата, број 215/3 од  16.04.2024. године.

Извештај је на увиду јавности у периоду од 16.04.2024. године закључно са 01.05.2024. године.

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије техничких струковних студија Београд, преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 3, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату, Београд,  Катарине Амброзић 3.

Наведени извештајможете преузети овде.

Република Србија
АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА БЕОГРАД
БРОЈ:
 214/4
ДАТУМ: 16.04.2024. године
Б е о г р а д, Катарине Амброзић 3

На основу члана 75. став 1. тачка 19. Статута Академије техничких струковних студија Београд (Пречишћен текст),  члана 15. став 1. Правилника о избору и ангажовању наставника и сарадника Академије техничких струковних студија Београд (Пречишћен текст), председник академије, дана 16.04.2024. године донео је

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ
ЗА ИЗБОР ВИШЕГ ПРЕДАВАЧА

I. По конкурсу за избор наставника у звање вишег предавача за ужу стручну област: Инжењерски менаџмент и електроенергетски системи, објављеног дана 05.04.2024. године у гласилу „Службени гласник“, ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор наставника у звање вишег предавача са предлогом за избор кандидата број 214/3 од  16.04.2024. године.

II. Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 16.04.2024. године закључно са 01.05.2024.  године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 3.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 3, у периоду од 16.04.2024. године закључно са 01.05.2024. године

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласној табли и на сајту Академије.

ДОСТАВЉЕНО:                                                                                    ПРЕДСЕДНИК АКАДЕМИЈЕ

– Oгласна табла

– У конкурсни материјал                                                                       др Марина Стаменовић

– Сајт Академије

– А р х и в и

    ДМ

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД, по конкурсу за избор наставника у звање вишег предавача за ужу стручну област: Инжењерски менаџмент и електроенергетски системи, расписаном дана 05.04.2024. године у гласилу „Службени гласник“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за наставника у звање вишег предавача са предлогом за избор кандидата, број 214/4 од  16.04.2024. године.

Извештај је на увиду јавности у периоду од 16.04.2024. године закључно са 01.05.2024. године.

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије техничких струковних студија Београд, преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 3, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату, Београд,  Катарине Амброзић 3.

Наведени извештајможете преузети овде.

Република Србија
АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА БЕОГРАД
БРОЈ:
 213/4
ДАТУМ: 16.04.2024. године
Б е о г р а д, Катарине Амброзић 3

На основу члана 75. став 1. тачка 19. Статута Академије техничких струковних студија Београд (Пречишћен текст),  члана 15. став 1. Правилника о избору и ангажовању наставника и сарадника Академије техничких струковних студија Београд (Пречишћен текст), председник академије, дана 16.04.2024. године донео је

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ
ЗА ИЗБОР ПРОФЕСОРА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

I. По конкурсу за избор наставника у звањепрофесора струковних студија за ужу стручну област: Клиничка медицина, објављеног дана 05.04.2024. године у гласилу „Службени гласник“, ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор наставника у звање професора струковних студија са предлогом за избор кандидата број 213/3 од  16.04.2024. године.

II. Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 16.04.2024. године закључно са 01.05.2024.  године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 3.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 3, у периоду од 16.04.2024. године закључно са 01.05.2024. године

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласној табли и на сајту Академије.

ДОСТАВЉЕНО:                                                                                    ПРЕДСЕДНИК АКАДЕМИЈЕ

– Oгласна табла

– У конкурсни материјал                                                                       др Марина Стаменовић

– Сајт Академије

– А р х и в и

    ДМ

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД, по конкурсу за избор наставника у звање професора струковних студија за ужу стручну област: Клиничка медицина, расписаном дана 05.04.2024. године у гласилу „Службени гласник“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за наставника у звање професора струковних студија са предлогом за избор кандидата, број 213/3 од  16.04.2024. године.

Извештај је на увиду јавности у периоду од 16.04.2024. године закључно са 01.05.2024. године.

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије техничких струковних студија Београд, преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 3, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату, Београд,  Катарине Амброзић 3.

Наведени извештајможете преузети овде.

Република Србија
АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА БЕОГРАД
БРОЈ:
 212/5
ДАТУМ: 16.04.2024. године
Б е о г р а д, Катарине Амброзић 3

На основу члана 75. став 1. тачка 19. Статута Академије техничких струковних студија Београд (Пречишћен текст),  члана 15. став 1. Правилника о избору и ангажовању наставника и сарадника Академије техничких струковних студија Београд (Пречишћен текст), председник академије, дана 20.02.2024. године донео је

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ
ЗА ИЗБОР ПРОФЕСОРА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

I. По конкурсу за избор наставника у звањепрофесора струковних студија за ужу стручну област: Инжењерство заштите животне средине, објављеног дана 05.04.2024. године у гласилу „Службени гласник“, ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор наставника у звање професора струковних студија са предлогом за избор кандидата број 212/4 од  16.04.2024. године.

II. Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 16.04.2024. године закључно са 01.05.2024.  године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 3.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 3, у периоду од 16.04.2024. године закључно са 01.05.2024. године

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласној табли и на сајту Академије.

ДОСТАВЉЕНО:                                                                                    ПРЕДСЕДНИК АКАДЕМИЈЕ

– Oгласна табла

– У конкурсни материјал                                                                       др Марина Стаменовић

– Сајт Академије

– А р х и в и

    ДМ

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД, по конкурсу за избор наставника у звање професора струковних студија за ужу стручну област: Инжењерство заштите животне средине, расписаном дана 05.04.2024. године у гласилу „Службени гласник“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за наставника у звање професора струковних студија са предлогом за избор кандидата, број 212/4 од  16.04.2024. године.

Извештај је на увиду јавности у периоду од 16.04.2024. године закључно са 01.05.2024. године.

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије техничких струковних студија Београд, преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 3, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату, Београд,  Катарине Амброзић 3.

Наведени извештајможете преузети овде.