ZAPOSLENJE

Republika Srbija
AKADEMIJA TEHNIČKIH STRUKOVNIH
STUDIJA BEOGRAD
BROJ:
283/9
DATUM: 12.5.2023. godine
B e o g r a d, Katarine Ambrozić 3

Na osnovu člana 75. stav 1. tačka 19. Statuta Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd (Prečišćen tekst),  člana 15. stav 1. Pravilnika o izboru i angažovanju nastavnika i saradnika Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd (Prečišćen tekst), predsednik akademije, dana 12.5.2023. godine doneo je

O  D  L  U  K  U

O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI IZVEŠTAJA KOMISIJE S PREDLOGOM
ZA IZBOR PREDAVAČA

I. Po konkursu za izbor nastavnika u zvanje predavača za užu stručnu oblast: Hemija, objavljenog dana 29.3.2023. godine u glasilu Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi oglasi“, stavlja se na uvid javnosti Izveštaj Komisije o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor nastavnika u zvanje predavača sa predlogom za izbor kandidata broj 283/8 od 12.5.2023. godine.

II. Izveštaj iz tačke I. ove Odluke biće na uvidu javnosti u periodu od 12.5.2023. godine zaključno sa 27.5.2023.  godine u kom periodu se može izvršiti i uvid u dokumentaciju u Sekretarijata, Beograd, Katarine Ambrozić 5.

III. Primedbe na Izveštaj mogu se podneti Nastavno-stručnom veću Akademije preko Sekretarijata, Beograd, Katarine Ambrozić 5, u periodu od 21.4.2023. godine zaključno sa 06.5.2023. godine

IV. Odluku sa izveštajima objaviti na oglasnoj tabli i na sajtu Akademije.

DOSTAVLJENO:                                                                                                      PREDSEDNIK AKADEMIJE

– Oglasna tabla

– U konkursni materijal                                                                                            dr Marina Stamenović

– Sajt Akademije

– A r h i v i

    DM

AKADEMIJA TEHNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD, po konkursu za izbor nastavnika u zvanje predavača za užu stručnu oblast: Hemija, raspisanom dana 29.3.2023. godine u glasilu Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi oglasi“, stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije o učesnicima, konkursa, kandidatima za izbor nastavnika u zvanje predavača sa predlogom za izbor kandidata, broj 283/8 od 12.5.2023. godine.

Izveštaj je na uvidu javnosti u periodu od 12.5.2023. godine zaključno sa 27.5.2023. godine.

Primedbe na izveštaj mogu se podneti Nastavno-stručnom veću Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd, preko Sekretarijata, Beograd, Katarine Ambrozić 5, u napred navedenom periodu u kom periodu se može izvršiti i uvid u isti.

Uvid u konkursnu dokumentaciju može se izvršiti u Sekretarijatu, Beograd,  Katarine Ambrozić 5.

Navedeni izveštaj, možete preuzeti ovde.