Dizajn enterijera

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni dizajner

Oblast

Primenjene umetnosti i dizajn

Trajanje studija

Tri godine; šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Poslodavci za dualni model studija (DMS)

Šimšić d.o.o.; Ana Nenadović d.o.o.

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2021/2022. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Cilj studijskog programa Dizajn enterijera je osposobljavanje studenta za izradu sveobuhvatnog idejnog dizajnerskog koncepta i finalnog rešenja enterijera zasnovanog na kreativnom istraživanju prostornih problema, uključujući održivo korišćenje unutrašnjih prostora na osnovu svih relevantnih standarda. Studije dizajna enterijera studente osposobljavaju da profesionalno i vizuelno uobliče i prenesu ideje koristeći strategije kritičkog i kreativnog mišljenja, kojim bi kreirao rešenja unutrašnjeg prostora, dispozicije nameštaja i opreme, imajući u vidu izbor materijala, tip građevine, zahteve naručioca, instalacije u prostoriji, standarde bezbednosti i održivosti. Student će biti osposobljen da kreira vizuelnu prezentaciju integrisanu u projekat, koristeći adekvatne računarske programe, pismeno sastavi obrazloženje projektnih rešenja i usmeno komunicira dizajnerska rešenja. Ovaj studijski program se realizuje na dva modula – Klasični model studija i Dualni model strudija.

 • Sposobnost pretraživanja stručne literature;
 • Primenjivanje informacionih tehnologija;
 • Sposobnost rada u timu;
 • Sposobnost komunikacije na engleskom jeziku;
 • Sposobnost primenjivanja znanja u praksi;
 • Sposobnost nastavka studiranja;
 • Sposobnost kreativnog povezivanja znanja iz oblasti dizajna enterijera;
 • Sposobnost dizajniranja unutrašnjih prostora različite namene, a prema unapred definisanim zahtevima;
 • Sposobnost primenjivanja savremenih računarskih programa relevantnih za oblast dizajna enterijera;
 • Sposobnost primene tehničkih zahteva u dizajnerskom procesu;
 • Sposobnost verbalne i pisane prezentacije dizajnerskog rešenja;
 • Sposobnost praćenja aktuelnosti i trendova iz oblasti dizajna enterijera.

Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom Dizajn enterijera student će moći da:

 • Analizira vlastiti rad i rad kolega;
 • Komunicira na engleskom jeziku;
 • Primeni elemente i principe dizajna prilikom oblikovanja dizajnerskih rešenja iz oblasti dizajna enterijera;
 • Sarađuje sa okruženjem pri dizajniranju enterijera;
 • Koristi znanja i veštine iz oblasti crtačkih tehnika prezentacije u procesu dizajniranja enterijera;
 • Dizajnira i priprema prezentaciono-grafička rešenja (plakate, table, tehničke crteže, itd.) u skladu sa estetskim, funkcionalnim i tehničko-tehnološkim zahtevima projekta;
 • Primeni alate softverskih paketa: dvodimenzionalno crtanje, trodimenzionalno modelovanje, vizuelizaciju i osnovnu animaciju;
 • Obrazloži svoje dizajnersko rešenje;
 • Pretražuje literaturu i internet;
 • Dizajnirano rešenje prilagodi tehničkim zahtevima (bezbednosnim, konstruktivnim,
 • instalacionim, tehnološkim i dr.);
 • Primenjuje osnovne metode i tehnike proračuna troškova;
 • Koristi osnovno znanje iz istorije umetnosti

Kurikulum - Klasični model studija (KMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Tehničko crtanje

7

2.

Teorija forme

9

3.

Materijali u enterijeru

7

4.

Prezentacione tehnike 1

6

5.

Engleski jezik 1

3

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

CAD 1

5

7.

Dizajn enterijera 1

10

8.

Istorija umetnosti 1

3

9.

Prezentacione tehnike 2

6

10.

Engleski jezik 2

4

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Dizajn enterijera 2

8

12.

Izborni blok 1 (student bira po 1 predmet)

Razvoj proizvoda

7

Vizuelne komunikacije

7

13.

Elementi građevinskih konstrukcija

5

14.

3D modelovanje

5

15.

Istorija umetnosti 2

3

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

16.

Dizajn enterijera 3

8

17.

Osvetljenje u enterijeru

5

18.

3D vizuelizacija

5

19.

Digitalne prezentacije u dizajnu enterijera

4

20.

Izborni blok 2 (student bira po 1 predmet)

Dizajn urbanog mobilijara

7

Izrada modela

8

21.

Stručna praksa

3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

22.

Dizajn enterijera 4

8

23.

Izborni blok 3 (student bira po 1 predmet)

Grafički dizajn

5

Fotografija

5

24.

Aspekti bezbednosti u enterijeru

6

25.

Tehnički sistemi i instalacije u objektima

7

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

26.

Izborni blok 4 (student bira po 1 predmet)

Psihologija

3

Sociologija kulture

3

27.

Proračuni u enterijeru

5

28.

Izborni blok 5 (student bira po 1 predmet)

Modelovanje

7

Portfolio

8

29.

Tehnologija proizvoda u enterijeru

4

30.

Završni rad – stručno-istraživački rad

7

31.

Završni rad – izrada i odbrana

9

Kurikulum - Dualni model studija (DMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Tehničko crtanje

7

2.

Teorija forme

9

3.

Materijali u enterijeru

7

4.

Prezentacione tehnike 1

6

5.

Engleski jezik 1

3

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

CAD 1

5

7.

Dizajn enterijera 1

7

8.

Istorija umetnosti 1

3

9.

Prezentacione tehnike 2

6

10.

Engleski jezik 2

4

11.

Učenje kroz rad 1

3

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

12.

Dizajn enterijera 2

2

13.

Izborni blok 1 (student bira po 1 predmet)

Razvoj proizvoda

7

Vizuelne komunikacije

7

14.

Elementi građevinskih konstrukcija

3

15.

3D modelovanje

3

16.

Istorija umetnosti 2

3

17.

Učenje kroz rad 2

12

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

18.

Dizajn enterijera 3

3

19.

Osvetljenje u enterijeru

3

20.

3D vizuelizacija

2

21.

Digitalne prezentacije u dizajnu enterijera

4

22.

Izborni blok 2 (student bira po 1 predmet)

Dizajn urbanog mobilijara

7

Izrada modela

8

23.

Učenje kroz rad 3

11

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

24.

Dizajn enterijera 4

2

25.

Izborni blok 3 (student bira po 1 predmet)

Grafički dizajn

5

Fotografija

5

26.

Aspekti bezbednosti u enterijeru

3

27.

Tehnički sistemi i instalacije u objektima

3

28.

Učenje kroz rad 4

13

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

29

Izborni blok 4 (student bira po 1 predmet)

Psihologija

3

Sociologija kulture

3

30.

Proračuni u enterijeru

2

31.

Izborni blok 5 (student bira po 1 predmet)

Modelovanje

7

Portfolio

8

32.

Tehnologija proizvoda u enterijeru

1

33.

Učenje kroz rad 5

6

34.

Završni rad – stručno-istraživački rad

7

35.

Završni rad – izrada i odbrana

9

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Tehničko crtanje                         7

     2.          Teorija forme                       9

     3.          Materijali u enterijeru                         7

     4.          Prezentacione tehnike 1                         6

     5.          Engleski jezik 1                         3

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.          CAD 1                        5

    7.          Dizajn enterijera 1                         10

     8.        Istorija umetnosti 1                         3

    9.          Prezentacione tehnike 2                         6

     10.          Engleski jezik 2                         4

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

     11.          Dizajn enterijera 2                         8

     12.          IZBORNI BLOK 1 (bira se po 1 predmet)                        

               Razvoj proizvoda                        7

               Vizuelne komunikacije                        7

     13.          Elementi građevinskih konstrukcija                       5

     14.          3D modelovanje                         5

     14.          3D modelovanje                         5

     15.          Istorija umetnosti 2                        3

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

     16.          Dizajn enterijera 3                       8

     17.          Osvetljenje u enterijeru                        5

     18.          3D vizuelizacija                        5

     19.        Digitalne prezentacije u dizajnu enterijera                     4

    20.          IZBORNI BLOK 2 (bira se po 1 predmet od 2)                        

               Dizajn urbanog mobilijara                       7

               Izrada modela                       8

    21.          Stručna praksa                        3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    22.          Dizajn enterijera 4                       8

    23.        IZBORNI BLOK 3 (bira se po 1 predmet od 2)                       

              Grafički dizajn                       5

              Fotografija                       5

    24.          Aspekti bezbednosti u enterijeru                       6

    25.          Tehnički sistemi i instalacije u objektima                       7

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    26.          IZBORNI BLOK 4 (bira se po 1 predmet od 2)                      

           Psihologija                       3

              Sociologija kulture                       3

    27.          Proračuni u enterijeru                       5

    28.          IZBORNI BLOK 5 (bira se po 1 predmet od 2)                       

              Modelovanje                       7

               Portfolio                      8

    29.          Tehnologija proizvoda u enterijeru                       4

    30.          Završni rad – stručno-istraživački rad                       7

    31.          Završni rad – izrada i odbrana                       9

Kurikulum - Dualni model studija (DMS)

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Tehničko crtanje                         7

     2.          Teorija forme                       9

     3.          Materijali u enterijeru                         7

     4.          Prezentacione tehnike 1       6

     5.          Engleski jezik 1      3

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.          CAD 1                         5

     7.          Dizajn enterijera 1                         7

     8.        Istorija umetnosti 1                         3

     9.          Prezentacione tehnike 2      6

     10.          Engleski jezik 2                         4

     11.          Učenje kroz rad 1                         3

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

     12.          Dizajn enterijera 2                         2

     13.          Izborni blok 1 (bira se po 1 predmet)                        

               Razvoj proizvoda                        7

               Vizuelne komunikacije                        7

     14.          Elementi građevinskih konstrukcija                       3

     15.          3D modelovanje                        3

     16.          Istorija umetnosti 2                        3

     17.          Učenje kroz rad 2                       12

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

     18.          Dizajn enterijera 3                       3

     19.          Osvetljenje u enterijeru    3

     20.          3D vizuelizacija           2

    21.        Digitalne prezentacije u dizajnu enterijera  4

    22.          Izborni blok 2 (bira se po 1 predmet)                        

               Dizajn urbanog mobilijara                       7

               Izrada modela                       8

   23.       Učenje kroz rad 2                       11

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    24.          Dizajn enterijera 4                       2

    25.        Izborni blok 3 (bira se po 1 predmet)

              Grafički dizajn                       5

              Fotografija                       5

    26.          Aspekti bezbednosti u enterijeru  3

    27.         Tehnički sistemi i instalacije u objektima   3

    28.         Učenje kroz rad 4                       13

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

   29.          Izborni blok 4 (bira se po 1 predmet)

                 Psihologija                       3

                Sociologija kulture                       3

    30.          Proračuni u enterijeru                       2

   31.          Izborni blok 5 (bira se po 1 predmet)                       

                  Modelovanje                       7

                   Portfolio                      8

    302.          Tehnologija proizvoda u enterijeru   1

   33.           Učenje kroz rad 5             6

  34.          Završni rad – stručno-istraživački rad     7

  35.          Završni rad – izrada i odbrana     9