Elektrotehnika i računarstvo

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva

Oblast

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2007/2008. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Studijski program osnovnih strukovnih studija Elektrotehnika i računarstvo je zasnovan je na savremenom kurikulumu koji se permanentno usklađuju sa brzim razvojem elekroenergetskih sistema i pretvarača, računarske tehnike, informacionih i komunkacionih tehnologija i drugih relevantnih oblasti. Osnovni cilj studijskog programa je da se na kvalitetan i savremen način, kroz teorijsku i praktičnu nastavu, obrazuju strukovni inženjeri elektrotehničkog i računarskog inženjerstva.

Studije elektrotehnike i računarstva su usmerene na stalnu saradnju sa privredom kroz studijske posete, stručnu praksu i izradu završnih radova.

Studijski program Elektrotehnika i računarstvo nudi dva izborna područja – modula:

 • Energetika,
 • Računarstvo i informatika.

U okviru oba modula student ima i po više izbornih predmeta. Izborom modula i predmeta, stručne prakse i teme završnog rada, studenti stečena znanja i veštine prilagođavaju svojim interesovanjima, mogućnostma i potrebama. Na taj način studenti mogu da se pripreme da brzo odgovore zahtevima radnih mesta na kojima bi želeli da rade.

 • Komunikacione sposobnosti i spretnosti, što će doprineti njegovoj boljoj saradnji sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem;
 • Razvijena profesionalna etika;
 • Sposobnost analize i praktičnog rešavanja problema;
 • Sposobnost da organizuje i upravljanja procesom proizvodnje i održavanja u svojoj stručnoj oblasti;
 • Korišćenje informaciono-komunikacionim tehnologijama u praksi i daljem usavršavanju u odgovarajućem području;
 • Sposobnost da primenjuje osnovne principe očuvanja životne sredine;
 • Sposobnost celoživotnog učenja, organizacije vremena za učenje, izdvajanja korisnih informacija iz obilja informacija na internetu i van njega;
 • Sposobnost da koristi električnu mernu opremu i analizira rezultate merenja;
 • Sposobnost da dimenzioniše glavne elemente električne opreme elektroenergetskog sistema i industrijskih pogona i električnih instalacija (energetika);
 • Sposobnost da eksploatiše i održava elektroenergetska postrojenja i instalacije (energetika);
 • Sposobnost da projektuje, instalira i održava računarske mreže (računarstvo i informatika);
 • Sposobnost da razvija i održava softver, informacione sisteme, njihove baze podataka i aplikacije koristeći aktuelne softverske alate (računarstvo i informatika);
 • Spsosbnost da učestvuje u daljem razvoju savremenih računarskih informaciono-komunikacionih tehnologija: internet, veb, mobilnih i inteligentnih tehnologija (računarstvo i informatika).

Nakon završetka studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo očekuje se da student može da:

 • Komunicira u profesionalnom i društvenom okruženju;
 • Usmeno prezentuje rezultate svog rada;
 • Izradi pismeni stručni izveštaj;
 • Pretražuje stručnu literaturu;
 • Primeni propise, standarde i druge normativno-tehničke dokumente;
 • Vrednuje svoj rad i rad drugih;
 • Poseduje stručna znanja koja se odnose na naučne teorije i principe, procese uključujući vrednovanje, kritičko razumevanje i primenu u oblasti elektrotehnike i računarstva;
 • Izrađuje tehničku dokumentaciju,projektuje, izvodi, održava i upravlja postrojenjima, pogonima, instalacijama, računarskim mrežama i sistemima;
 • Implementira softverske i hardverske infrastrukture za prelazak sa klasičnog na informatički način poslovanja i primenjuje već razvijene aplikacije;
 • Razvija i koristi softverske aplikacije;
 • Kreira, koristi i upravlja bazama podataka i računarskim mrežama.

Kurikulum - modul Energetika

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Matematika 1

8

2.

Tehnička fizika

6

3.

Osnovi elektrotehnike 1

8

4.

Sociologija i poslovne komunikacije

5

5.

Primena računara

6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Matematika 2

8

7.

Osnovi elektrotehnike 2

8

8.

Uvod u programiranje

6

9.

Tehnički materijali

5

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

10.

Osnovi elektronike

8

11.

Projektovanje pomoću računara

7

12.

Električne instalacije sa osvetljenjem

8

13.

Električne mašine 1

8

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

14.

Softverski alati

7

15.

Električna merenja

8

16.

Električne mašine 2

8

17.

Izborni blok 1 (student bira po 1 predmet)

Osnovi inženjerske tehnike

6

Inženjerska grafika

6

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

18.

Razvodna postrojenja

6

19.

Elektromotorni pogoni

6

20.

Elektrane

6

21.

Automatsko upravljanje

6

22.

Izborni blok 2 (student bira po 1 predmet)

Energetska elektronika

7

Ugradnja i održavanje računara

7

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

23.

Organizacija rada

4

24.

Izborni blok 3 (student bira po 1 predmet)

Operativni sistemi

7

Relejna zaštita

7

25.

Izborni blok 4 (student bira po 1 predmet)

Kontrola kvaliteta

8

Elektroenergetske mreže

8

26.

Stručna praksa - energetika

2

27.

Završni rad

8

Kurikulum - modul Računarstvo i informatika

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Matematika 1

8

2.

Tehnička fizika

6

3.

Osnovi elektrotehnike 1

8

4.

Sociologija i poslovne komunikacije

5

5.

Primena računara

6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Matematika 2

8

7.

Osnovi elektrotehnike 2

8

8.

Uvod u programiranje

6

9.

Tehnički materijali

5

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

10.

Osnovi elektronike

8

11.

Projektovanje pomoću računara

7

12.

Objektno programiranje

8

13.

Osnovi računarske tehnike

8

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

14.

Softverski alati

7

15.

Električna merenja

8

16.

Baze podataka

8

17.

Uvod u računarske mreže

6

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

18.

Izborni blok 1 (student bira po 1 predmet)

Administracija računarskih mreža

7

Računarska grafika

7

19.

Automatsko upravljanje

6

20.

Izborni blok 2 (student bira po 1 predmet)

Energetska elektronika

7

Ugradnja i održavanje računara

7

21.

Mikrokontroleri

6

22.

Uvod u internet tehnologije

6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

23.

Organizacija rada

4

24.

Izborni blok 3 (student bira po 1 predmet)

Operativni sistemi

7

Relejna zaštita

7

25.

Izborni blok 4 (student bira po 1 predmet)

Automatizacija proizvodnje

7

Internet programiranje

7

26.

Stručna praksa - računarstvo i informatika

2

27.

Završni rad

8

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.        Matematika 1         8

     2.          Tehnička fizika                        6

     3.        Osnovi elektrotehnike 1        8

     4.        Sociologija i poslovne komunikacije                5

     5.        Primena računara           6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Matematika 2          8

     7.        Osnovi elektrotehnike 2         8

     8.        Uvod u programiranje          6

     9.      Tehnički materijali          5

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    10.      Osnovi elektronike      8

    11.      Projektovanje pomoću računara        7

    12.      Električne instalacije sa osvetljenjem       8

    13.      Električne mašine 1      8

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    14.      Softverski alati      7

    15.      Električna merenja        8

    16.      Električne mašine 2       8

 17.       Izborni blok 1 (student bira po 1 predmet)

                  Osnovi inženjerske tehnike         6

                  Inženjerska grafika         6

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    18.      Razvodna postrojenja         6

    19.      Elektromotorni pogoni         6

    20.      Elektrane        6

    21.      Automatsko upravljanje       6

22.       Izborni blok 2 (student bira po 1 predmet)

                  Energetska elektronika         7

                  Ugradnja i održavanje računara         7

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    23.      Organizacija rada        4

 24.       Izborni blok 3 (student bira po 1 predmet)

                  Operativni sistemi         7

                  Relejna zaštita         7

 25.       Izborni blok 4 (student bira po 1 predmet)

                  Kontrola kvaliteta         8

                  Elektroenergetske mreže         8

    26.      Stručna praksa – energetika          2

    27.       Završni rad          8

Kurikulum - modul Računarstvo i informatika

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.        Matematika 1         8

     2.          Tehnička fizika                        6

     3.        Osnovi elektrotehnike 1        8

     4.        Sociologija i poslovne komunikacije                5

     5.        Primena računara           6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Matematika 2          8

     7.        Osnovi elektrotehnike 2         8

     8.        Uvod u programiranje          6

     9.      Tehnički materijali          5

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    10.      Osnovi elektronike      8

    11.      Projektovanje pomoću računara        7

    12.      Objektno programiranje      8

    13.      Osnovi računarske tehnike     8

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    14.      Softverski alati      7

    15.      Električna merenja        8

    16.      Baze podataka      8

    17.      Uvod u računarske mreže       6

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

 18.       Izborni blok 1 (student bira po 1 predmet)

                  Administracija računarskih mreža         7

                  Računarska grafika         7

    19.      Automatsko upravljanje      6

20.       Izborni blok 2 (student bira po 1 predmet)

                  Energetska elektronika         7

                  Ugradnja i održavanje računara         7

    21.      Mikrokontroleri     6

    22.      Uvod u internet tehnologije    6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    23.      Organizacija rada        4

 24.       Izborni blok 3 (student bira po 1 predmet)

                  Operativni sistemi         7

                  Relejna zaštita         7

 25.       Izborni blok 4 (student bira po 1 predmet)

                  Automatizacija proizvodnje         7

                  Internet programiranje         7

    26.      Stručna praksa – računarstvo i informatika        2

    27.      Završni rad       8