Дизајн ентеријера

Врста и степен студија

Звање које се стиче

Струковни дизајнер

Област

Примењене уметности и дизајн

Трајање студија

Три године; шест семестара

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Послодавци за дуални модел студија (ДМС)

Шимшић д.о.о.; Ана Ненадовић д.о.о.

Почетак реализације студијског програма

Школска 2021/2022. година

Документа

Циљ студијског програма Дизајн ентеријера је оспособљавање студента за израду свеобухватног идејног дизајнерског концепта и финалног решења ентеријера заснованог на креативном истраживању просторних проблема, укључујући одрживо коришћење унутрашњих простора на основу свих релевантних стандарда. Студент се оспособљава да професионално и визуелно уобличи и пренесе идеју користећи стратегије критичког и креативног мишљења, којим би креирао решења унутрашњег простора, диспозиције намештаја и опреме, имајући у виду избор материјала, тип грађевине, захтеве наручиоца, инсталације у просторији, стандарде безбедности и одрживости. Студент ће бити оспособљен да креира визуелну презентацију интегрисану у пројекат, користећи адекватне рачунарске програме, писмено састави образложење пројектних решења и усмено комуницира дизајнерска решења. Овај студијски програм се реализује на два модула – Класични модел студија и Дуални модел струдија. 

 • Способност претраживања стручне литературе;
 • Примењивање информационих технологија;
 • Способност рада у тиму;
 • Способност комуникације на енглеском језику;
 • Способност примењивања знања у пракси;
 • Способност наставка студирања;
 • Способност креативног повезивања знања из области дизајна ентеријера;
 • Способност дизајнирања унутрашњих простора различите намене, а према унапред дефинисаним захтевима;
 • Способност примењивања савремених рачунарских програма релевантних за област дизајна ентеријера;
 • Способност примене техничких захтева у дизајнерском процесу;
 • Способност вербалне и писане презентације дизајнерског решења;
 • Способност праћења актуелности и трендова из области дизајна ентеријера.

Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом Дизајн ентеријера студент ће моћи да:

 • Анализира властити рад и рад колега;
 • Комуницира на енглеском језику;
 • Примени елементе и принципе дизајна приликом обликовања дизајнерских решења из области дизајна ентеријера;
 • Сарађује са окружењем при дизајнирању ентеријера;
 • Користи знања и вештине из области цртачких техника презентације у процесу дизајнирања ентеријера;
 • Дизајнира и припрема презентационо-графичка решења (плакате, табле, техничке цртеже, итд.) у складу са естетским, функционалним и техничко-технолошким захтевима пројекта;
 • Примени алате софтверских пакета: дводимензионално цртање, тродимензионално моделовање, визуелизацију и основну анимацију;
 • Образложи своје дизајнерско решење;
 • Претражује литературу и интернет;
 • Дизајнирано решење прилагоди техничким захтевима (безбедносним, конструктивним,
 • инсталационим, технолошким и др.);
 • Примењује основне методе и технике прорачуна трошкова;
 • Користи основно знање из историје уметности

Курикулум - Класични модел студија (КМС)

Р. бр.
Назив предмета
Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

1.

Техничко цртање

7

2.

Теорија форме

9

3.

Материјали у ентеријеру

7

4.

Презентационе технике 1

6

5.

Енглески језик 1

3

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

6.

CAD 1

5

7.

Дизајн ентеријера 1

10

8.

Историја уметности 1

3

9.

Презентационе технике 2

6

10.

Енглески језик 2

4

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

11.

Дизајн ентеријера 2

8

12.

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Развој производа

7

Визуелне комуникације

7

13.

Елементи грађевинских конструкција

5

14.

3D моделовање

5

15.

Историја уметности 2

3

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

16.

Дизајн ентеријера 3

8

17.

Осветљење у ентеријеру

5

18.

3D визуелизација

5

19.

Дигиталне презентације у дизајну ентеријера

4

20.

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Дизајн урбаног мобилијара

7

Израда модела

8

21.

Стручна пракса

3

ТРЕЋА ГОДИНА - 5. СЕМЕСТАР

22.

Дизајн ентеријера 4

8

23.

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Графички дизајн

5

Фотографија

5

24.

Аспекти безбедности у ентеријеру

6

25.

Технички системи и инсталације у објектима

7

ТРЕЋА ГОДИНА - 6. СЕМЕСТАР

26.

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Психологија

3

Социологија културе

3

27.

Прорачуни у ентеријеру

5

28.

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

Моделовање

7

Портфолио

8

29.

Технологија производа у ентеријеру

4

30.

Завршни рад – стручно-истраживачки рад

7

31.

Завршни рад – израда и одбрана

9

Курикулум - Дуални модел студија (ДМС)

Р. бр.
Назив предмета
Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

1.

Техничко цртање

7

2.

Теорија форме

9

3.

Материјали у ентеријеру

7

4.

Презентационе технике 1

6

5.

Енглески језик 1

3

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

6.

CAD 1

5

7.

Дизајн ентеријера 1

7

8.

Историја уметности 1

3

9.

Презентационе технике 2

6

10.

Енглески језик 2

4

11.

Учење кроз рад 1

3

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

12.

Дизајн ентеријера 2

2

13.

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Развој производа

7

Визуелне комуникације

7

14.

Елементи грађевинских конструкција

3

15.

3D моделовање

3

16.

Историја уметности 2

3

17.

Учење кроз рад 2

12

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

18.

Дизајн ентеријера 3

3

19.

Осветљење у ентеријеру

3

20.

3D визуелизација

2

21.

Дигиталне презентације у дизајну ентеријера

4

22.

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Дизајн урбаног мобилијара

7

Израда модела

8

23.

Учење кроз рад 3

11

ТРЕЋА ГОДИНА - 5. СЕМЕСТАР

24.

Дизајн ентеријера 4

2

25.

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Графички дизајн

5

Фотографија

5

26.

Аспекти безбедности у ентеријеру

3

27.

Технички системи и инсталације у објектима

3

28.

Учење кроз рад 4

13

ТРЕЋА ГОДИНА - 6. СЕМЕСТАР

29

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Психологија

3

Социологија културе

3

30.

Прорачуни у ентеријеру

2

31.

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

Моделовање

7

Портфолио

8

32.

Технологија производа у ентеријеру

1

33.

Учење кроз рад 5

6

34.

Завршни рад – стручно-истраживачки рад

7

35.

Завршни рад – израда и одбрана

9

   Р.бр.    Назив предмета     Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

     1.          Техничко цртање                         7

     2.          Теорија форме                       9

     3.          Материјали у ентеријеру                         7

     4.          Презентационе технике 1                         6

     5.          Енглески језик 1                         3

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

     6.          CAD 1                        5

    7.          Дизајн ентеријера 1                         10

     8.        Историја уметности 1                         3

    9.          Презентационе технике 2                         6

     10.          Енглески језик 2                         4

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

     11.          Дизајн ентеријера 2                         8

     12.          ИЗБОРНИ БЛОК 1 (бира се 1 предмет)                        

               Развој производа                        7

               Визуелне комуникације                        7

     13.          Елементи грађевинских конструкција                       5

     14.          3D моделовање                         5

     14.          3D моделовање                         5

     15.          Историја уметности 2                        3

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

     16.          Дизајн ентеријера 3                       8

     17.          Осветљење у ентеријеру                        5

     18.          3D визуелизација                        5

     19.        Дигиталне презентације у дизајну ентеријера                     4

    20.          ИЗБОРНИ БЛОК 2 (бира се 1 предмет од 2)                        

               Дизајн урбаног мобилијара                       7

               Израда модела                       8

    21.          Стручна пракса                        3

ТРЕЋА ГОДИНА - 5. СЕМЕСТАР

    22.          Дизајн ентеријера 4                       8

    23.        ИЗБОРНИ БЛОК 3 (бира се 1 предмет од 2)                       

 

              Графички дизајн                       5

              Фотографија                       5

    24.          Аспекти безбедности у ентеријеру                       6

    25.          Технички системи и инсталације у објектима                       7

ТРЕЋА ГОДИНА - 6. СЕМЕСТАР

    26.          ИЗБОРНИ БЛОК 4 (бира се 1 предмет од 2)                      

           Психологија                       3

              Социологија културе                       3

    27.          Прорачуни у ентеријеру                       5

    28.          ИЗБОРНИ БЛОК 5 (бира се 1 предмет од 2)                       

              Моделовање                       7

               Портфолио                      8

    29.          Технологија производа у ентеријеру                       4

    30.          Завршни рад – стручно-истраживачки рад                       7

    31.          Завршни рад – израда и одбрана                       9

Курикулум - Дуални модел студија (ДМС)

   Р.бр.    Назив предмета     Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

     1.          Техничко цртање                         7

     2.          Теорија форме                       9

     3.          Материјали у ентеријеру                         7

     4.          Презентационе технике 1       6

     5.          Енглески језик 1      3

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

     6.          CAD 1                         5

     7.          Дизајн ентеријера 1                         7

     8.        Историја уметности 1                         3

     9.          Презентационе технике 2      6

     10.          Енглески језик 2                         4

     11.          Учење кроз рад 1                         3

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

     12.          Дизајн ентеријера 2                         2

     13.          Изборни блок 1 (бира се 1 предмет)                        

               Развој производа                        7

               Визуелне комуникације                        7

     14.          Елементи грађевинских конструкција                       3

     15.          3D моделовање                        3

     16.          Историја уметности 2                        3

     17.          Учење кроз рад 2                       12

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

     18.          Дизајн ентеријера 3                       3

     19.          Осветљење у ентеријеру    3

     20.          3D визуелизација           2

    21.        Дигиталне презентације у дизајну ентеријера  4

    22.          Изборни блок 2 (бира се 1 предмет)                        

               Дизајн урбаног мобилијара                       7

               Израда модела                       8

   23.       Учење кроз рад 2                       11

ТРЕЋА ГОДИНА - 5. СЕМЕСТАР

    24.          Дизајн ентеријера 4                       2

    25.        Изборни блок 3 (бира се 1 предмет)

              Графички дизајн                       5

              Фотографија                       5

    26.          Аспекти безбедности у ентеријеру  3

    27.         Технички системи и инсталације у објектима   3

    28.         Учење кроз рад 4                       13

ТРЕЋА ГОДИНА - 6. СЕМЕСТАР

   29.          Изборни блок 4 (бира се 1 предмет)

                 Психологија                       3

                Социологија културе                       3

    30.          Прорачуни у ентеријеру                       2

   31.          Изборни блок 5 (бира се 1 предмет)                       

                  Моделовање                       7

                   Портфолио                      8

    302.          Технологија производа у ентеријеру   1

   33.           Учење кроз рад 5             6

  34.          Завршни рад – стручно-истраживачки рад     7

  35.          Завршни рад – израда и одбрана     9