Електротехника и рачунарство

Врста и степен студија

Звање које се стиче

Струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства

Област

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Трајање студија

Две године; Четири семестра

Укупан број ЕСПБ бодова

120 ЕСПБ

Послодавци за дуални модел студија (ДМС)

DIGITAL LOGIC д.о.о.

Почетак реализације студијског програма

Школска 2021/2022. година

Документа

Услови за упис на овај студијски програм су завршене струковне студије у трајању од три године – 180 ЕСПБ. Кандидат се уписује као самофинансирајући студент. Студенти других струковних мастер студијских програма могу пренети своје ЕСПБ бодове и наставити студије на овом студијском програму.

Студијски програм Електротехника и рачунарство нуди два изборна модула:

 • Класични модел студија (КМС),
 • Дуални модел студија (ДМС).

У КМС теоријска и практична настава се изводи на Академији, а стручна пракса у неком од предузећа,  а у ДМС се две трећине наставе изводе као учење кроз рад у предузећу DIGITAL LOGIC DOO са којим Академија има потписан уговор, а једна трећина наставе на Академији.

У оквиру оба модула студент има више изборних предмета a завршни рад се везује за неко предузеће. Избором модула, предмета и теме завршног рада, студенти стечена знања и вештине прилагођавају својим интересовањима, могућностма и потребама будућег или радног места на коме веће раде

По завршетку студија студенти стичу следеће компетенције:

а) опште компетенције:

 • способност анализе и синтезе знања и података и предвиђања могућих решења и последица;
 • овладавање методима примењених истраживања;
 • примена стечених знања и ефикасно решавање проблема у пракси;
 • развој критичког и самокритичког мишљења и приступа решавању задатака и проблема;
 • способност за даље усавршавање и практичан рад у струци;
 • развој креативности и склоности ка тимском раду;
 • развој комуникационих вештина, непоседно и коришћењем информационих и комуникационих технологија;
 • способност учења и праћења новина у струци;
 • коришћење српског и страних језика за комуникацију у струци;
 • сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем;
 • понашање у складу са професионалном етиком.

б) специфичне компетенције:

 • темељно познавање и разумевање савремене електротехнике и рачунарства;
 • решавања конкретних проблема уз употребу научних сазнања и поступака примењених исраживања;
 • повезивања основних знања из различитих области и њихове примене;
 • учешће у развоју и примени нових технологија у области електротехничког и рачунарског инжењерства;
 • коришћење информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима одговарајућег подручја;
 • оспособљавање за припрему изградње, набавку, трговину, изградњу, инсталацију, испитивање и експлоатацију, одржавање, сарадњу при пројектовању, надзор при изградњи и пријем специјализованих уређаја, подсистема и система у области електротехнике и рачунарства;
 • пројектовање, реализација, одржавање и обезбеђење сигурности рачунарских мрежа и информационих система;

●   извођење практичне наставе из електротхнике и рачунарства у средњој школи.

По завршетку студија на студијском програму мастер стуковних студија Електротехника и рачунарство студент ће моћи да:

 • поседује напредна специјализована стручна знања која се односе на научне теорије и принципе, процесе укључујући вредновање, критичко разумевање и примену у области електротехнике и рачунарства;
 • решава сложене проблеме на иновативан начин који доприноси развоју у области електротехнике и рачунарства. Управља и води сложену комуникацију, интеракцију и сарадњу са другима из различитих друштвених група. Примењује сложене методе, инструменте и уређаје релевантне за област електротехнике и рачунарства;
 • делује предузетнички и предузима руководеће послове. Самостално и са пуном одговорношћу води најсложеније пројекте и послове. Планира и реализује примењена истраживања. Контролише рад и вреднује резултате других ради унапређивања постојеће праксе.
 • пројектује, изводи, одржава и управља деловима електроенергетског система и регулисаним електромоторним погонима,
 • пројектује мреже и погоне са обновљивим изворима енергије и предвиђа њихову производњу,
 • развија софтверске и хардверске инфраструктуре за прелазак са класичног на информатички начин пословања и примењује већ развијене апликације е пословања,
 • пројектује и развија софтверске апликације,
 • креира, користи и управља базама података,
 • развија и одржава сигурност рачунарских мрежа и система,
 • обезбеђује и спроводи основне мере безбедности и здравља на раду,
 •  анализира и примењује међународне прописе и правилнике из области електротехнике и рачунарства.

Курикулум - модул Класични модел студија (КМС)

Р. бр.
Назив предмета
Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

1.

Одабрана поглавља из електричних кола

8

2.

Информациони системи

6

3.

Индустријски системи и протоколи

6

4.

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Сервиси е-пословања

6

Предузетништво

6

5.

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Процена утицаја на животну средину

6

Управљање чврстим и опасним отпадом

6

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

6.

Поузданост електричних система

6

7.

Примена електронике у индустрији

6

8.

Стручна пракса 1

4

9.

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Телекомуникације у електроенергетици

6

Бежичне мреже

6

10.

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Паметне дистрибутивне мреже

6

Програмирање апликација база података

6

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

11.

Примењени истраживачки рад

6

12.

Пројектовање и израда техничке документације

6

13.

Опрема и инсталације за експлозивну атмосферу

8

14.

Електричне и громобранске заштитне инсталације

8

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

15.

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

Рачунарство у облаку

6

Безбедност рачунарских мрежа

6

16.

Одабрана поглавља из опреме и система

2

17.

Стручна пракса 2

4

18

Завршни мастер рад - примењени истраживачки рад

6

19

Завршни мастер рад - израда и одбрана

8

20.

Изборни блок 6 (студент бира 1 предмет)

Обрада сигнала

6

Обновљиви извори енергије

6

Курикулум - модул Дуални модел студија (ДМС)

Р. бр.
Назив предмета
Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

1

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Сервиси е-пословања

6

Предузетништво

6

2.

Одабрана поглавља из електричних кола

5

3.

Информациони системи

4

4.

Индустријски системи и протоколи

4

5.

Учење кроз рад 1

7

6.

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Процена утицаја на животну средину

6

Управљање чврстим и опасним отпадом

8

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

7.

Поузданост електричних система

4

8.

Примена електронике у индустрији

4

9.

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Телекомуникације у електроенергетици

6

Бежичне мреже

6

10.

Учење кроз рад 2

8

11.

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Паметне дистрибутивне мреже

6

Програмирање апликација база података

6

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

12.

Учење кроз рад 3

11

13.

Пројектовање и израда техничке документације

3

14.

Опрема и инсталације за експлозивну атмосферу

4

15.

Електричне и громобранске заштитне инсталације

4

16.

Примењени истраживачки рад

6

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

17.

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

Рачунарство у облаку

6

Безбедност рачунарских мрежа

6

18.

Учење кроз рад 4

6

19.

Завршни мастер рад - примењени истраживачки рад

6

20.

Одабрана поглавља из опреме и система

2

21.

Завршни мастер рад - израда и одбрана

8

22.

Обрада сигнала

4

   Р.бр.    Назив предмета     Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

     1.        Одабрана поглавља из електричних кола        8

     2.          Информациони системи        6

     3.        Индустријски системи и протоколи       6

     4.      Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

                  Сервиси е-пословања        6

                  Предузетништво       6

     5.      Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

                  Процена утицаја на животну средину        6

                  Управљање чврстим и опасним отпадом        8

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

     6.        Поузданост електричних система         6

     7.        Примена електронике у индустрији        6

     8.        Стручна пракса 1         4

     9.    Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

                  Телекомуникације у електроенергетици       6

                  Бежичне мреже       6

    10.    Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

                  Паметне дистрибутивне мреже       6

                  Програмирање апликација база података       6

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

    11.      Примењени истраживачки рад       6

    12.      Пројектовање и израда техничке документације      6

    13.      Опрема и инсталације за експлозивну атмосферу     8

    14.      Електричне и громобранске заштитне инсталације     8

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

    15.    Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

                  Рачунарство у облаку       6

                  Безбедност рачунарских мрежа       6

    16.      Одабрана поглавља из опреме и система     8

    17.      Стручна пракса 2    4

    18.      Завршни мастер рад – примењени истраживачки рад        6

    19.      Завршни мастер рад – израда и одбрана        8

20.       Изборни блок 6 (студент бира 1 предмет)

                  Обрада сигнала       6

                  Обновљиви извори енергије         6

Курикулум - модул Дуални модел студија (ДМС)

   Р.бр.    Назив предмета     Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

     1.      Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

                  Сервиси е-пословања        6

                  Предузетништво       6

     2.        Одабрана поглавља из електричних кола        5

     3.          Информациони системи        4

     4.        Индустријски системи и протоколи       4

     5.        Учење кроз рад 1      7

     6.      Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

                  Процена утицаја на животну средину        6

                  Управљање чврстим и опасним отпадом        8

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

     7.        Поузданост електричних система         4

     8.        Примена електронике у индустрији        4

     9.    Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

                  Телекомуникације у електроенергетици       6

                  Бежичне мреже       6

     10.        Учење кроз рад 2        8

    11.    Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

                  Паметне дистрибутивне мреже       6

                  Програмирање апликација база података       6

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

     12.        Учење кроз рад 3        11

    13.      Пројектовање и израда техничке документације      3

    14.      Опрема и инсталације за експлозивну атмосферу     4

    15.      Електричне и громобранске заштитне инсталације     4

    16.      Примењени истраживачки рад       6

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

    17.    Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

                  Рачунарство у облаку       6

                  Безбедност рачунарских мрежа       6

    18.      Учење кроз рад 4      6

    19.      Завршни мастер рад – примењени истраживачки рад        6

    20.      Одабрана поглавља из опреме и система     2

    21.      Завршни мастер рад – израда и одбрана        8

    22.      Обрада сигнала      4