Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni master inženjer mašinstva

Oblast

Mašinsko inženjerstvo

Trajanje studija

Dve godine; Četiri semestara

Ukupan broj ESPB bodova

120 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2021/2022. godina

Poslodavci za dualni model studija (DMS)

Teleoptik – žiroskopi d.o.o.; Frezal d.o.o.; Igumanov d.o.o.

Dokumenta

O studijskom programu

Studijski program Mašinsko inženjerstvo obezbeđuje savremeno obrazovanje budućih master
strukovnih inženjera mašinstva. Studenti se pri upisu odlučuju za jedan od četiri modula po
klasičnom modelu studiranja (KMS), odnosno po dualnom modelu studiranja (DMS): CNC
tehnologije i sistemi (M1 – KMS, M3 – DMS) ili Procesna tehnika i termotehnika (M2 – KMS,
M4 – DMS). Tokom realizacije nastave studentima se pružaju mogućnosti za sticanje znanja,
veština i sposobnosti korišćenjem raspoloživih tehničkih kapaciteta (laboratorija, mašina
i opreme) uz podršku kompetentnog nastavnog kadra.
U okviru modula CNC tehnologije i sistemi studenti podižu nivo teorijskih i praktičnih znanja
u odnosu na osnovne strukovne studije u specifičnim oblastima kao što su projektovanje CNC
tehnologija primenom savremenih specijalizovanih softvera, projektovanje alata i pribora
primenom 3D modeliranja, računarski podržana simulacija procesa obrade, izbor optimalnih
režima obrade, kontrola kvaliteta proizvoda, automatizacija proizvodnje i sl.
Na modulima Procesna tehnika i termotehnika studenti su u prilici da steknu specifična
znanja koja predstavljaju osnovu za projektovanje, izvođenje, eksploataciju i održavanje
procesnih i termotehničkih sistema. Tokom studija studenti nadograđuju znanja u oblastima koje
su vezane za sistema grejanja i klimatizacije, rashladna postrojenja, posude pod pritiskom,
gasne instalacije, strujno-tehnička merenja, energetsku efikasnost, analizu energetskih
karakteristika objekata i termotehničkih instalacija i obnovljive izvore energije.
Završetkom studija na modulima CNC tehnologije i sistemi, student se osposobljava za
samostalan ili timski rad za sledeće poslove: tehnoekonomska optimizacija proizvodnih
procesa; projektovanje, razvoj i transfer tehnologija; projektovanje i modeliranje alata za
obradu rezanjem i deformisanjem, alata za livenje plastike kao i pribora za obradu metala;
projektovanje CNC tehnologija i programiranje CNC obradnih sistema; upravljanje materijalima
i proizvodima; primenu i unapređenje sistema kvaliteta i dr.
Završetkom studija na modulima Procesna tehnika i termotehnika, student se osposobljava za
poslove: izgradnje, održavanja i eksploatacije termotehničkih, termoenergetskih i procesnih
sistema; regulisanja strujnih i toplotnih procesa u industriji; projektovanje i izvođenje
instalacija i ugradnje opreme za grejanje, ventilaciju, gasne instalacije, kotlarnice i dr.

Završetkom master strukovnih studija na studijskom programu Mašinsko inženjerstvo student
stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti u zavisnosti od izabranog modula.
Opšte sposobnosti su:
– sposobnost rešavanja inženjerskih problema,
– sposobnost prilagođavanja novim situacijama,
– sposobnost organizacije rada, složene komunikacije i saradnje,
– sposobnost praćenja razvoja tehnike i primenjivanja novih tehničkih rešenja u izabranoj
oblasti obrazovanja.
Specifične kompetencije koje student stiče na modulu CNC tehnologije i sistemi su:
– projektovanje proizvoda primenom računara,
– projektovanje CNC tehnologija proizvodnje, specijalnih alata i pribora,
– programiranje CNC sistema,
– upravljanje proizvodnjom,
– optimizacija proizvodnih procesa,
– unapređenje kvaliteta.
Specifične kompetencije koje student stiče na modulu Procesna tehnika i termotehnika su:
– montaža opreme i instalacija u oblasti termotehnike, procesne i gasne tehnike,
– održavanje postrojenja i opreme u širokom spektru termotehničkih instalacija i
procesnih postrojenja,
– montaža i održavanje merno-regulacione opreme,
– izrada projekata za izvođenje radova na montaži instalacija i opreme.

Ishodi učenja na studijskom programu Mašinsko inženjerstvo, modul CNC tehnologije i sistemi
su:
– produbljivanje znanja i veština stečenih na osnovnim strukovnim studijama u oblasti
proizvodnog mašinstva,
– primena usvojenih znanja i veština u novom ili nepoznatom okruženju u oblasti studija,
– sposobnost komunikacije sa inženjerima drugih struka i timskog rada pri rešavanju
složenih inženjerskih problema,
– ovladavanje znanjima i veštinama koje su potrebne za izradu 3D modela mašinskih
delova, sklopova i podsklopova,
– primena stečenih znanja vezanih za obradu metala rezanjem i oblikovanje lima i
plastike, konstrukciju alata i pribora za CNC sisteme u realnom poslovnom okruženju,
– projektovanje tehnoloških postupaka i programiranje CNC sistema.
Savladavanjem nastavnog programa na modulu Procesna tehnika i termotehnika student će moći
da:
– dimenzioniše aparate i uređaje za mehaničke i hidromehaničke operacije,
– modelira karakteristike i proračuna termotehničke sisteme za grejanje, klimatizaciju
i ventilaciju,
– konstruiše, vrši kontrolu i održavanje posuda pod pritiskom,
– dimenzioniše elemente rashladnih postrojenja,
– izvrši analizu godišnje potrošnje energije objekata i predloži mere za povećanje
energetske efikasnosti objekta ili postrojenja.
– sagleda mogućnosti iskorišćenja raspoloživog potencijala date lokacije za
proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i izvrši i potrebne proračune.

Kurikulum - Modul: CNC tehnologije i sistemi (KMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Računarski alati

8

2.

3D modeliranje u inženjerstvu

7

3.

Izborni blok 1 (student bira po 1 predmet)

Tehnički propisi i standardi

7

Poslovne komunikacije

7

4.

Izborni blok 2 (student bira po 1 predmet)

Metode ispitivanja uslova radne okoline

8

Špedicija i logistika

8

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

5.

Modeliranje alata i pribora za CNC sisteme

6

6.

Parametarsko programiranje CNC mašina

7

7.

Izborni blok 3 (student bira po 1 predmet)

Teorija i simulacija procesa obrade

7

Bezbednost mašina i uređaja

7

8.

Stručna praksa 1

3

9.

Osnove tehnike merenja

7

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

10.

Nadzor i upravljanje industrijskim sistemima

5

11.

CNC mašine nove generacije

5

12.

Izborni blok 4 (student bira po 1 predmet)

Tehnologija zavarivanja i proračun zavarenih konstrukcija

6

Postupci zavarivanja

6

13.

Izborni blok 5 (student bira po 1 predmet)

Nekonvencionalne metode obrade

7

Ergonomija opreme za rad

7

14.

Stručna praksa 2

4

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

15.

Lična zaštitna oprema

6

16.

Alati za oblikovanje lima i plastike

5

17.

Virtuelne CNC mašine

5

18.

Analiza i upravljanje rizicima u mašinskom inženjerstvu

3

19.

Master rad – primenjeni istraživački rad

5

20.

Master rad – izrada i odbrana

9

Kurikulum - Modul: Procesna tehnika i termotehnika (KMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Izborni blok 1 (student bira po 1 predmet)

Tehnički propisi i standardi

7

Poslovne komunikacije

7

2.

3D modeliranje u inženjerstvu

7

3.

Gasne instalacije i oprema

6

4.

Eksploatacija termotehničkih i termoenergetskih postrojenja

6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

5.

Izborni blok 2 (student bira po 1 predmet)

Regulisanje procesa

7

Bezbednost mašina i uređaja

7

6.

Rashladna postrojenja

6

7.

Izborni blok 3 (student bira po 1 predmet)

Energetska efikasnost

6

Lična zaštitna oprema

6

8.

Energija biomase

5

9.

Stručna praksa 1

3

10.

Osnove tehnike merenja

7

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Izborni blok 4 (student bira po 1 predmet)

Tehnologija zavarivanja i proračun zavarenih konstrukcija

6

Postupci zavarivanja

6

12.

Izborni blok 5 (student bira po 1 predmet)

Nadzor i upravljanje industrijskim sistemima

5

Održavanje protivpožarnih sistema

5

13.

Mehaničke i hidromehaničke operacije

6

14.

Klimatizacija

5

15.

Stručna praksa 2

4

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

16.

Vetroturbine i solarni sistemi

6

17.

Posude pod pritiskom

5

18.

Energetske simulacije zgrada

6

19.

Analiza i upravljanje rizicima u mašinskom inženjerstvu

3

20.

Master rad – primenjeni istraživački rad

5

21.

Master rad – izrada i odbrana

9

Kurikulum - Modul: CNC tehnologije i sistemi (DMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Računarski alati

5

2.

3D modeliranje u inženjerstvu

5

3.

Tehnički propisi i standardi

5

4.

Metode ispitivanja uslova radne okoline

8

5.

Učenje kroz rad 1

8

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Teorija i simulacija procesa obrade

5

7.

Modeliranje alata i pribora za CNC sisteme

4

8.

Parametarsko programiranje CNC mašina

5

9.

Osnove tehnike merenja

7

10.

Učenje kroz rad 2

8

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Nadzor i upravljanje industrijskim sistemima

4

12.

Nekonvencionalne metode obrade

5

13.

CNC mašine nove generacije

5

14.

Izborni blok 1 (student bira po 1 predmet)

Tehnologija zavarivanja i proračun zavarenih konstrukcija

6

Postupci zavarivanje

6

15.

Učenje kroz rad 3

7

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

16.

Alati za oblikovanje lima i plastike

2

17.

Virtuelne CNC mašine

1

18.

Lična zaštitna oprema

6

19.

Analiza i upravljanje rizicima u mašinskom inženjerstvu

3

20.

Učenje kroz rad 4

7

21.

Master rad – primenjeni istraživački rad

5

22.

Master rad – izrada i odbrana

9

Kurikulum - Modul: Procesna tehnika i termotehnika (DMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

3D modeliranje u inženjerstvu

5

2.

Eksploatacija termotehničkih i termoenergetskih postrojenja

5

3.

Učenje kroz rad 1

8

4.

Gasne instalacije i oprema

5

5.

Tehnički propisi i standardi

5

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Rashladna postrojenja

4

7.

Regulisanje procesa

4

8.

Energetska efikasnost

6

9.

Energija biomase

5

10.

Učenje kroz rad 2

6

11.

Osnove tehnike merenja

7

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

12.

Održavanje protivpožarnih sistema

3

13.

Mehaničke i hidromehaničke operacije

4

14.

Klimatizacija

4

15.

Učenje kroz rad 3

10

16.

Izborni blok 1 (student bira po 1 predmet)

Tehnologija zavarivanja i proračun zavarenih konstrukcija

6

Postupci zavarivanje

6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

17.

Vetroturbine i solarni sistemi

3

18.

Posude pod pritiskom

3

19.

Energetske simulacije zgrada

4

20.

Analiza i upravljanje rizicima u mašinskom inženjerstvu

3

21.

Učenje kroz rad 4

6

22.

Master rad – primenjeni istraživački rad

5

23.

Master rad – izrada i odbrana

9

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Računarski alati         8

     2.        3D modeliranje u inženjerstvu        7

    3.       Izborni blok 1 (student bira po 1 predmet)

                  Tehnički propisi i standardi         7

                  Poslovne komunikacije         7

    4.       Izborni blok 2 (student bira po 1 predmet)

                  Metode ispitivanja uslova radne okoline         8

                  Špedicija i logistika         8

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     5.        Modeliranje alata i pribora za CNC sisteme           6

     6.      Parametarsko programiranje CNC mašina           7

    7.       Izborni blok 3 (student bira po 1 predmet)

                  Teorija i simulacija procesa obrade         7

                  Bezbednost mašina i uređaja         7

     8.        Stručna praksa 1   3

     9.        Osnove tehnike merenja     7

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

     10.        Nadzor i upravljanje industrijskim sistemima     5

     11.        CNC mašine nove generacije    5

    12.       Izborni blok 4 (student bira po 1 predmet)

                  Tehnologija zavarivanja i proračun zavarenih konstrukcija        6

                  Postupci zavarivanja         6

    13.       Izborni blok 5 (student bira po 1 predmet)

                  Nekonvencionalne metode obrade         7

                  Ergonomija opreme za rad         7

   14.        Stručna praksa 2   4

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

   15.        Lična zaštitna oprema   6

   16.        Alati za oblikovanje lima i plastike   5

   17.        Virtuelne CNC mašine   5

   18.        Analiza i upravljanje rizicima u mašinskom inženjerstvu   3

   19.        Master rad – primenjeni istraživački rad   5

   20.        Master rad – izrada i odbrana   9

Kurikulum - Modul: Procesna tehnika i termotehnika (KMS)

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

    1.       Izborni blok 1 (student bira po 1 predmet)

                  Tehnički propisi i standardi        7

                  Poslovne komunikacije         7

     2.        3D modeliranje u inženjerstvu         7  

     3.        Gasne instalacije i oprema        6  

     4.        Eksploatacija termotehničkih i termoenergetskih postrojenja         6  

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

    5.       Izborni blok 2 (student bira po 1 predmet)

                  Regulisanje procesa        7

                  Bezbednost mašina i uređaja         7

     6.        Rashladna postrojenja    6

    7.       Izborni blok 3 (student bira po 1 predmet)

                  Energetska efikasnost        6

                Lična zaštitna oprema        6

     8.        Energija biomase    5

     9.        Stručna praksa 1    3

     10.        Osnove tehnike merenja    7

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    11.       Izborni blok 4 (student bira po 1 predmet)

                  Tehnologija zavarivanja i proračun zavarenih konstrukcija        6

                  Postupci zavarivanja        6

    12.       Izborni blok 5 (student bira po 1 predmet)

                  Nadzor i upravljanje industrijskim sistemima        5

                  Održavanje protivpožarnih sistema        5

     13.        Mehaničke i hidromehaničke operacije    6

     14.        Klimatizacija    5

     15.        Stručna praksa 2    4

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

     16.        Vetroturbine i solarni sistemi    6

     17.        Posude pod pritiskom    5

     18.        Energetske simulacije zgrada   6

     19.        Analiza i upravljanje rizicima u mašinskom inženjerstvu    3

     20.        Master rad – primenjeni istraživački rad    5

     21.        Master rad – izrada i odbrana    9

Kurikulum - Modul: CNC tehnologije i sistemi (DMS)

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Računarski alati         5

     2.        3D modeliranje u inženjerstvu        5

     3.        Tehnički propisi i standardi       5

     4.        Metode ispitivanja uslova radne okoline        8

     5.        Učenje kroz rad 1        8

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Teorija i simulacija procesa obrade        5

     7.        Modeliranje alata i pribora za CNC sisteme        4

     8.        Parametarsko programiranje CNC mašina       5

     9.        Osnove tehnike merenja        7

     10.        Učenje kroz rad 2        8

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

     11.        Nadzor i upravljanje industrijskim sistemima        4

     12.      Nekonvencionalne metode obrade        5

     13.      CNC mašine nove generacije       5

    14.       Izborni blok 1 (student bira po 1 predmet)

                  Tehnologija zavarivanja i proračun zavarenih konstrukcija       6

                  Postupci zavarivanja        6

     15.      Učenje kroz rad 3      7

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

     16.      Alati za oblikovanje lima i plastike      2

     17.      Virtuelne CNC mašine     1

     18.      Lična zaštitna oprema     6

     19.      Analiza i upravljanje rizicima u mašinskom inženjerstvu      3

     20.      Učenje kroz rad 4      7

     21.      Master rad – primenjeni istraživački rad     5

     22.      Master rad – izrada i odbrana      9

Kurikulum - Modul: Procesna tehnika i termotehnika (DMS)

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.        3D modeliranje u inženjerstvu         5  

     2.        Eksploatacija termotehničkih i termoenergetskih postrojenja        5  

     3.        Učenje kroz rad 1         8  

     4.      Gasne instalacije i oprema         5  

     5.        Tehnički propisi i standardi        5  

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Rashladna postrojenja        4

     7.        Regulisanje procesa        4  

     8.        Energetska efikasnost        6  

     9.        Energija biomase        5  

     10.        Učenje kroz rad 2         6  

     11.        Osnove tehnike merenja         7  

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

     12.        Održavanje protivpožarnih   sistema         3  

     13.        Mehaničke i hidromehaničke operacije         4  

     14.        Klimatizacija         4  

     15.        Učenje kroz rad 3         10  

    16.       Izborni blok 1 (student bira po 1 predmet)

                  Tehnologija zavarivanja i proračun zavarenih konstrukcija       6

                  Postupci zavarivanja        6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

     17.        Vetroturbine i solarni sistemi         3  

     18.        Posude pod pritiskom        3  

     19.        Energetske simulacije zgrada         4  

     20.        Analiza i upravljanje rizicima u mašinskom inženjerstvu        3  

     21.        Učenje kroz rad 4         6  

     22.        Master rad – primenjeni istraživački rad         5  

     23.        Master rad – izrada i odbrana         9