Sticky Background

МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

О студијском програму

Циљ студијског програма је савремено образовање будућих мастер струковних инжењера машинства. У оквиру модула CNC технологије и системи студенти стичу знања у областима пројектовање CNC технологија, алата и прибора применом 3Д моделирања, рачунарски подржане симулације процеса обраде, контроле и аутоматизације производње и др. На модулима Процесна техника и термотехника студент се оспособљава за послове изградње, одржавања и експлоатације термотехничких, термоенергетских и процесних система, регулисања струјних и топлотних процеса у индустрији, пројектовање и извођење инсталација и др.

Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Мастер струковне студије; Студије другог степена

Звање које се стиче

Струковни мастер инжењер машинства

Област

Машинско инжењерство

Укупан број ЕСПБ бодова

120 ЕСПБ

Трајање студија

Две године; Четири семестара

Послодавци за дуални модел студија (ДМС)

Игуманов ИЕР д.о.о., Gatech, Szmr Metalik

Почетак реализације студијског програма

Школска 2021/2022. година

Курикулум – Модул: CNC технологије и системи (КМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Рачунарски алати

8

3D моделирање у инжењерству

7

Изборни блок 1 (студент бира по 1 предмет)

Технички прописи и стандарди

7

Пословне комуникације

7

Изборни блок 2 (студент бира по 1 предмет)

Методе испитивања услова радне околине

8

Шпедиција и логистика

8

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Моделирање алата и прибора за CNC системе

Параметарско програмирање CNC машина

Изборни блок 3 (студент бира по 1 предмет)

Теорија и симулација процеса обраде

Безбедност машина и уређаја

Стручна пракса 1

Основе технике мерења

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Надзор и управљање индустријским системима

5

CNC машине нове генерације

5

Изборни блок 4 (студент бира по 1 предмет)

Технологија заваривања и прорачун заварених конструкција

6

Поступци заваривања

6

Изборни блок 5 (студент бира по 1 предмет)

Неконвенционалне методе обраде

7

Ергономија опреме за рад

7

Стручна пракса 2

4

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Лична заштитна опрема

6

Алати за обликовање лима и пластике

5

Виртуелне CNC машине

5

Анализа и управљање ризицима у машинском инжењерству

3

Мастер рад – примењени истраживачки рад

5

Мастер рад – израда и одбрана

9

Курикулум – Модул: Процесна техника и термотехника (КМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Изборни блок 1 (студент бира по 1 предмет)

Технички прописи и стандарди

7

Пословне комуникације

7

3D моделирање у инжењерству

7

Гасне инсталације и опрема

6

Експлоатација термотехничких и термоенергетских постројења

6

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Изборни блок 2 (студент бира по 1 предмет)

Регулисање процеса

7

Безбедност машина и уређаја

7

Расхладна постројења

6

Изборни блок 3 (студент бира по 1 предмет)

Енергетска ефикасност

6

Лична заштитна опрема

6

Енергија биомасе

5

Стручна пракса 1

3

Основе технике мерења

7

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Изборни блок 4 (студент бира по 1 предмет)

Технологија заваривања и прорачун заварених конструкција

6

Поступци заваривањa

6

Изборни блок 5 (студент бира по 1 предмет)

Надзор и управљање индустријским системима

5

Одржавање противпожарних система

5

Механичке и хидромеханичке операције

6

Климатизација

5

Стручна пракса 2

4

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Ветротурбине и соларни системи

6

Посуде под притиском

5

Енергетске симулације зграда

6

Анализа и управљање ризицима у машинском инжењерству

3

Мастер рад – примењени истраживачки рад

5

Мастер рад – израда и одбрана

9

Курикулум – Модул: CNC технологије и системи (ДМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Рачунарски алати

5

3D моделирање у инжењерству

5

Технички прописи и стандарди

5

Методе испитивања услова радне околине

8

Учење кроз рад 1

8

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Теорија и симулација процеса обраде

5

Моделирање алата и прибора за CNC системе

4

Параметарско програмирање CNC машина

5

Основе технике мерења

7

Учење кроз рад 2

8

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Надзор и управљање индустријским системима

4

Неконвенционалне методе обраде

5

CNC машине нове генерације

5

Изборни блок 1 (студент бира по 1 предмет)

Технологија заваривања и прорачун заварених конструкција

6

Поступци заваривањa

6

Учење кроз рад 3

7

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Алати за обликовање лима и пластике

2

Виртуелне CNC машине

1

Лична заштитна опрема

6

Анализа и управљање ризицима у машинском инжењерству

3

Учење кроз рад 4

7

Мастер рад – примењени истраживачки рад

9

Мастер рад – израда и одбрана

9

Курикулум – Модул: Процесна техника и термотехника (ДМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

3D моделирање у инжењерству

5

Експлоатација термотехничких и термоенергетских постројења

5

Учење кроз рад 1

8

Гасне инсталације и опрема

5

Технички прописи и стандарди

5

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Расхладна постројења

4

Регулисање процеса

4

Енергетска ефикасност

6

Енергија биомасе

5

Учење кроз рад 2

6

Основе технике мерења

7

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Одржавање противпожарних система

3

Механичке и хидромеханичке операције

4

Климатизација

4

Учење кроз рад 3

10

Учење кроз рад 2

6

Изборни блок 1 (студент бира по 1 предмет)

Технологија заваривања и прорачун заварених конструкција

6

Поступци заваривањa

6

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Ветротурбине и соларни системи

3

Посуде под притиском

3

Енергетске симулације зграда

4

Анализа и управљање ризицима у машинском инжењерству

3

Учење кроз рад 4

6

Мастер рад – примењени истраживачки рад

5

Мастер рад – израда и одбрана

9