Sticky Background

Катедре

text background image

Катедра је наставно-стручна организациона јединица коју чине наставници и сарадници Академије из исте или сродних ужих научних области за које су бирани. У оквиру Катедри се образују рачунарске и друге лабораторије и друга радна тела потребна за ефикасно извођење наставног процеса. Катедре имају интегративну функцију у оквиру Академије коју остварују кроз повезивање, заједнички рад и комуникацију наставника и сарадника са различитих одсека Академије који су бирани у истој или сродним научним областима.

У оквиру своје надлежности Веће Катедре:

разматра сва питања из домена наставе у научној области и наставно-научним дисциплинама из своје надлежности;


разматра сва питања из домена наставе у научној области и наставно-научним дисциплинама из своје надлежности;


врши анализу покривености наставе наставницима и сарадницима на студијским програмима из научне области и наставно-научних дисциплина из своје надлежности;


дефинише и предлаже за усвајање планове ангажовања наставника и сарадника са катедре на студијским програмима Академије;


дефинише предлоге за радно ангажовање наставника и сарадника са других високошколских установа на студијским програмима који се реализују на Академији а део наставе који се не може покрити сопственим кадром;


„>дефинише предлоге за давање сагласности за радно ангажовање наставника и сарадника катедре на другој високошколској установи;


предлаже ангажовање сарадника ван радног односа из привреде за део практичне наставе који се не може покрити сопственим кадром;


прати одвијање свих наставних активности и реализацију стручне праксе за студијске програме из своје надлежности;


ради на припреми наставних планова и програма за студијских програма који се реализују на једном или више одсека Академије,


врши усаглашавање дефинисаних потреба, интереса и ресурса за реализацију заједничких студијских програма који се реализују на више одсека Академије,


врши усаглашавање дефинисаних потреба, интереса и ресурса за реализацију заједничких студијских програма који се реализују на више одсека Академије,


реализује друге облике активности везане за научне и уметничке области и наставно-научне дисциплине из своје надлежности,


обавља и друге задатке и послове одређене овим статутом и одлукама Већа Академије.

  • Катедра за машинско инжињерство
  • Катедра за саобраћај, индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент
  • Катедра за електротехничко и рачунарско инжењерство
  • Катедра за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
  • Катедра за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
  • Катедра за графичко инжењерство и технологије
  • Катедра за општеобразовне и друштвено-хуманистичке науке
  • Катедра за биотехнологије
  • Катедра за ликовне и дигиталне уметности
  • Катедра за дизајн