Sticky Background

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

О студијском програму

Циљ студијског програма је да се на савремен и квалитетан начин, кроз теоријску и практичну наставу образују струковни мастер инжењери заштите животне средине. Студијски програм усмерен је ка стицању знања и вештина које омогућавају темељно познавање и разумевање система заштите животне средине, односно образовању стручњака за успешно обављање инжењерских послова и активно укључивање у процесе рада у јавним и приватним системима који се баве заштитом и контролом квалитета ваздуха, воде и земљишта, управљањем отпадом и имплементацијом концепта одрживог развоја у пракси.

Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Мастер струковне студије; Студије другог степена

Звање које се стиче

Струковни мастер инжењер заштите

Област

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Укупан број ЕСПБ бодова

120 ЕСПБ

Трајање студија

Две године; Четири семестара

Почетак реализације студијског програма

Школска 2022/2023. година

Курикулум

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Урбана екологија

5

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Управљање чврстим и опасним отпадом

8

Превентива у безбедности и здрављу на раду

8

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Биотехнологија у заштити животне средине

7

Енергетско искоришћење отпада

7

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Основе менаџмента

6

Заштита од буке и вибрација

6

Моделовање система животне средине

4

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Ресурси у функцији одрживог развоја

7

Кретање загађујућих материја у животној средини

8

Индустријска екологија

5

Логистика отпада

7

Стручна пракса 1

3

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Токови материјала у урбаним системима

6

Методе истраживачког рада

6

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Статистичке методе и технике

8

Управљање комуналним отпадним водама

8

Анализа загађујућих материја у животној средини

8

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Управљање отпадом у циркуларној економији

5

Еколошко пословање

5

Управљање пројектима у области заштите животне средине

5

Стручна пракса 2

3

Завршни мастер рад – практично-истраживачки рад

6

Завршни мастер рад – израда и одбрана

8