Sticky Background

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

О студијском програму

Циљ студијског програма је образовање струковних инжењера који ће имати потребна знања, способности и вештине за успешно обављање инжењерских послова у области безбедности и здравља на раду. Савладавањем наставног градива студент ће моћи да планира, спроводи, контролише и унапређује све активности, поступке и мере код послодавца.

На студијама се образују струковни инжењери заштите на раду у складу са препознатим потребама послодаваца и друштва у целини. По завршетку студија студенти ће бити оспособљени за рад у привредним друштвима свих делатности, специјализованим агенцијама, инспекцији рада и др.

Пријемни испит обухвата тест општег образовања или тест из математике. Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Основне струковне студије; Студије првог степена

Звање које се стиче

Струковни инжењер заштите на раду

Област

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Трајање студија

Три године; Шест семестaра

Почетак реализације студијског програма

Школска 2007/2008. година

Курикулум

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Математика

6

Примена рачунара

6

Основи машинства

7

Основе квалитета

6

Основи пословања

4

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Физика

6

Хемија

7

Медицина рада

7

Основи безбедности и здравља на раду

8

Пословне комуникације

3

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Објекти и инсталације намењени за радне процесе

7

Безбедност опреме за рад

7

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Енглески језик 1

3

Циркуларна економија

3

Превентивна заштита од пожара и експлозија

6

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Заштита животне средине

6

Еколошки ризици

6

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Технолошке операције

6

Безбедност при извођењу грађевинских радова

7

Средства и опрема за личну заштиту на раду

6

Енглески језик 2

3

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Заштита од буке и вибрација

6

Заштита од зрачења

6

Стручна пракса

3

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Безбедност технолошких процеса

6

Процена ризика на раду

6

Опасне и штетне материје

6

Предузетништво

4

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Менаџмент знањем и иновацијама

4

Организационо понашање и дигиталне трансформације

4

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Испитивање услова радне околине

4

Виртуелна реалност

3

Социологија са социологијом рада

3

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

Менаџмент људским ресурсима

5

Управљање ризицима и континуитетом пословања

5

Изборни блок 6 (студент бира 1 предмет)

Интернет ствари

5

Савремена индустријска производња

5

Завршни рад – стручно-истраживачки рад

7

Завршни рад – израда и одбрана

7