Bezbednost i zdravlje na radu

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni inženjer zaštite na radu

Oblast

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2007/2008. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Studijski program Bezbednost i zdravlje na radu je zasnovan je na savremenom kurikulumu i nastavnim planovima predmeta koji prate tokove razvoja sistema bezbednosti i zdravlja na radu, načela nacionalne politike i strategije, evropske i domaće propise i standarde. Osnovni cilj studijskog programa je da se na kvalitetan i savremen način, kroz teorijsku i praktičnu nastavu, obrazuju strukovni inženjeri zaštite na radu.

Studije Bezbednost i zdravlje na radu omogućavaju studentima da stiču znanja i veštine koje omogućavaju razumevanje i povezivanje procesa bezbednosti i zdravlja na radu i uspešno obavljanje poslova inženjera zaštite na radu. Studijski program je usmeren na permanentnu saradnju sa eminentnim privrednim i društvenim organizacijama kroz studijske posete i stručnu praksu.

 • Sposobnost primenjivanja mera zaštite na radu u skladu sa zakonskim i tehničkim propisima;
 • Utvrđivanje postojanja i procenjivanje uticaja opasnosti i štetnosti na radnim mestima;
 • Planiranje, organizovanje, rukovođenje i kontrolisanje primene mera zaštite u radnoj okolini i na radnim mestima;
 • Sposobnost za sprovođenje akta o proceni rizika;
 • Planiranje, organizovanje, rukovođenje i kontrolisanje osposobljavanja zaposlenih za bezbedan rad;
 • Rukovođenje poslovima zaštite na radu u organizaciji;
 • Definisanje postupaka za pružanje prve pomoći, evakuaciju i spašavanje u slučaju nesreće na radu.

Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom Bezbednost i zdravlje na radu, student će moći da:

 • Komunicira u profesionalnom i društvenom okruženju;
 • Usmeno prezentuje rezultate svog rada;
 • Izradi pismeni stručni izveštaj;
 • Pretražuje stručnu literaturu;
 • Primeni propise, standarde i ostale normativno-tehničke dokumente;
 • Vrednuje svoj rad i rad drugih;
 • Komunicira na engleskom jeziku;
 • Predviđa potrebno vreme i resurse za sprovođenje mera bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Primeni mere zašitite na radu u opremanju i uređivanju radnog mesta;
 • Organizuje preventivna periodična ispitivanja uslova radne okoline i pregled opreme za rad;
 • Pripremi izradu akta o proceni rizika i predloži mere za smanjivanje ili eliminisanje rizika;
 • Predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom;
 • Izradi operativni plan, koordinira i kontroliše aktivnosti izbora, zamene, korišćenja i održavanja sredstava za rad i opreme za ličnu zaštitu;
 • Operativno planira, koordinira i kontroliše čuvanje, rukovanje i uništavanje opasnih materija;
 • Svakodnevno prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu u skladu sa važećim zakonskim i tehničkim propisima i standardima;
 • Izveštava o povredama na radu i profesionalnim oboljenjima i bolestima u vezi sa radom;
 • Priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
 • priprema uputstva za bezbedan rad i kontroliše njihovu primenu;
 • Sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Učestvuje u inspekcijskom nadzoru i izveštava nadležnu inspekciju rada o stanju bezbednosti i zdravlja na radu.

Kurikulum

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Matematika

7

2.

Primena računara

7

3.

Inženjerske komunikacije 1

7

4.

Menadžment kvalitetom

6

5.

Osnovi poslovanja

6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Fizika

7

7.

Bezbednost i zdravlje na radu

8

8.

Hemija

7

9.

Sociologija

5

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

10.

Bezbednost objekata i instalacija

7

11.

Medicina i higijena rada

7

12./13.

Izborni blok 1 (student bira 2 predmeta)

Engleski jezik 1

6

Zaštita životne sredine

6

Monitoring zagađenosti životne sredine

6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

14.

Engleski jezik 2

5

15.

Zaštita od buke i vibracija

6

16.

Ocenjivanje usaglašenosti

7

17.

Tehnološke operacije

7

18.

Inženjerske komunikacije 2

6

19.

Stručna praksa

3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

20.

Bezbednost tehnoloških procesa

7

21.

Oprema za rad i sredstva za zaštitu

7

22.

Održavanje i pregled sredstava za rad

5

23.

Procena rizika na radu

6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

24.

Ispitivanje uslova radne okoline

7

25.

Psihologija rada

4

26./27.

Izborni blok 2 (student bira 2 predmeta)

Logistika otpadnih materijala

6

Primenjena statistika

6

Čistija proizvodnja

6

28.

Završni rad

12

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Matematika                          7

     2.         Primena računara                    7

     3.         Inženjerske komunikacije          7

     4.         Menadžment kvalitetom            6

     5.         Osnovi poslovanja                6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.         Fizika                            7

     7.         Bezbednost i zdravlje na radu           8

     8.        Hemija                          7

     9.        Sociologija                     5

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    10.       Bezbednost objekata i instalacija          7

    11.       Medicina i higijena rada          7

    12./13.       Izborni blok 1 (student bira 2 predmeta)

                  Engleski jezik  1          6

                 Zaštita životne sredine          6

                  Monitoring zagađenosti životne sredine          6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    14.       Engleski jezik  2          5

    15.       Zaštita od buke i vibracija          6

    16.       Ocenjivanje usaglašenosti          7

    17.       Tehnološke operacije          7

    18.       Inženjerske komunikacije 2          6

    19.        Stručna praksa          3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    20.       Bezbednost tehnoloških procesa          7

    21.       Oprema za rad i sredstva za zaštitu          7

    22.       Održavanje i pregled sredstava za rad          5

    23.       Procena rizika na radu          6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    24.       Ispitivanje uslova radne okoline          7

    25.       Psihologija rada          4

    26./27.       Izborni blok 2 (student bira 2 predmeta)

                  Logistika otpadnih materijala          6

                  Primenjena statistika          6

                  Čistija proizvodnja          6

    28.       Završni rad          12