Grafički dizajn

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni dizajner

Oblast

Primenjene umetnosti i dizajn

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 1994/1995. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Studije Grafičkog dizajna zasnovane su na savremenom kurikulumu koji prati tokove razvoja  dizajna i savremene tehnologije. Osnovni cilj studijskog programa je da se na kvalitetan i savremen način, kroz teorijsku i praktičnu nastavu, razvijaju kreativne sposobnosti i tehnička znanja studenata. Studijski program je usmeren na kontinuiranu saradnju sa eminentnim privrednim i društvenim organizacijama kroz studijske posete, stručnu praksu i projekte.

Studenti kroz studije grafičkog dizajna stiču znanja i veštine potrebne za dizajniranje grafičkog znaka, vizuelnog identiteta, ambalaže, opremu knjige, kataloga, reklamnog materijala i srodnih grafičkih materijala.  Kroz kombinovanje kreativnih veština i tehničko-tehnološko znanje obrazujemo strukovne grafičke dizajnere osposobljene da profesionalno obavljaju poslove u dizajnerskim studijima, agencijama, biroima i drugim kompanijama dok ih društveno humanistički predmeti osposobljavaju da nađu svoje mesto u budućem radnom i profesionalnom okruženju.

 • Sposobnost pretraživanje stručne literature;
 • Primenjivanje informacionih tehnologija;
 • Sposobnost rada u timu;
 • Sposobnost komunikacije na engleskom jeziku;
 • Sposobnost primenjivanja znanja u praksi;
 • Sposobnost nastavka studiranja;
 • Sposobnost kreativnog povezivanja znanja iz oblasti grafičkog dizajna;
 • Sposobnost dizajniranja grafičkog proizvoda prema unapred definisanim elementima;
 • Sposobnost primenjivanja aktuelnih softverskih paketa iz oblasti grafičkog dizajna;
 • Sposobnost verbalne i grafičke prezentacije svog rada;
 • Sposobnost praćenja novina iz oblasti grafičkog dizajna.

Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom Grafički dizajn student će moći da:

 • Komunicira na engleskom jeziku;
 • Primeni likovne elemente pri oblikovanju grafičkih rešenja;
 • Sarađuje sa okruženjem pri dizajniranju grafičkog proizvoda;
 • Koristi tipografska pravila pri osmišljavanju grafičkih proizvoda;
 • Dizajnira likovno-grafička rešenja (znak, logotip, vizuelni identitet, plakat, katalog, knjigu, ambalažu i dr.) u skladu sa estetskim, funkcionalnim i tehničko-tehnološkim zahtevima;
 • Primeni alate softverskih paketa: za vektorsku i rastersku grafiku, oblikovanje teksta i web dizajn;
 • Obrazloži svoje dizajnirano grafičko rešenje;
 • Pretražuje literaturu i internet;
 • Grafičko rešenje prilagodi tehnikama štampe i dorade;
 • Napravi specifikaciju potrebnih materijala za izradu grafičkih proizvoda.

Kurikulum

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Osnovi grafičke proizvodnje

5

2.

Osnovi dizajniranja 1

8

3.

Crtanje 1

7

4.

Razvoj proizvoda

6

5.

Računarske tehnike u grafičkom dizajnu 1

4

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Istorija umetnosti 1

4

7.

Osnovi dizajniranja 2

8

8.

Crtanje 2

7

9.

Računarske tehnike u grafičkom dizajnu 2

4

10.

Pismo

7

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Slikanje

7

12.

Istorija umetnosti 2

4

13.

Engleski jezik 1

4

14.

Grafičke komunikacije

8

15.

Materijali

6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

16.

Slog

8

17.

Priprema za štampu

8

18.

Engleski jezik 2

4

19.

Grafički dizajn

8

20.

Stručna praksa

3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

21.

Dizajniranje ambalaže

5

22.

Računarske tehnike u grafičkom dizajnu 3

5

23.

Fotografija

5

24.

Grafički dizajn publikacija

6

25.

Izborni blok (student bira 1 predmet)

Zaštita životne sredine

4

Menadžment kvalitetom

4

Osnovi poslovanja

4

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

26.

Sociologija kulture

4

27.

Portfolio i prezentacija

10

28.

Psihologija

4

29.

Računarske tehnike u grafičkom dizajnu 4

5

30.

Završni rad

12

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Osnovi grafičke proizvodnje                          5

     2.         Osnovi dizajniranja 1                   8

     3.         Crtanje 1          7

     4.         Razvoj proizvoda            6

     5.         Računarske tehnike u grafičkom dizajnu                4

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.         Istorija umetnosti 1                            4

     7.         Osnovi dizajniranja 2           8

     8.        Crtanje 2                          7

     9.        Računarske tehnike u grafičkom dizajnu 2                     4

    10.       Pismo          7

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    11.       Slikanje         7

    12.       Istorija umetnosti 2         4

    13.       Engleski jezik 1         4

    14.       Grafičke komunikacije         8

    15.       Materijali         6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    16.       Slog          8

    17.       Priprema za štampu          8

    18.       Engleski jezik 2          4

    19.        Grafički dizajn          8

    20.       Stručna praksa          3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    21.       Dizajniranje ambalaže          5

    22.       Računarske tehnike u grafičkom dizajnu 3          5

    23.       Fotografija          5

    24.       Grafički dizajn publikacija          6

    25.       Izborni blok (student bira 1 predmet)

                  Zaštita životne sredine          4

                  Menadžment kvalitetom          4

                  Osnovi poslovanja          4

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    26.       Sociologija kulture          4

    27.       Portfolio i prezentacija          10

    28.       Psihologija          4

    29.       Računarske tehnike u grafičkom dizajnu 4          5

    30.       Završni rad          12