Inženjerstvo zaštite od katastrofalnih događaja i požara

Prijemni ispit obuhvata test opšteg obrazovanja ili test iz matematike. Informacije o prijemnom ispitu pogledajte ovde.

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni inženjer zaštite od katastrofalnih događaja i požara

Oblast

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštita na radu

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Poslodavci za dualni model studija (DMS)

TE GROUP DOO

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2023/2024. godina

Dokumenta

Uverenje o akreditaciji studijskog programa

O studijskom programu

Cilj studijskog programa je da studenti steknu potrebna teorijska i praktična znanja u oblasti zaštite od katastrofalnih događaja i požara uključujući rešavanje zadataka za potrebe privrednih subjekata i ustanova. Studenti se osposobljavaju za tumačenje propisa, reorganizovanje snaga i sredstava integrisanog sistema zaštite i spasavanja, upravljanje rizicima, analitičko sagledavanje i procenu posledica od požara na objektima i saobraćajnim sredstvima, kao i ekoloških posledica od požara u životnoj sredini, tumačenje metodologije nacionalne strategije Srbije u oblasti zaštite od požara i spasavanja i dr.

Kurikulum - Klasični model studija (KMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Matematika

6

2.

Primena računara

6

3.

Osnovi mašinstva

7

4.

Osnovi poslovanja

4

5.

Uvod u zaštitu od požara

6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Engleski jezik 2

3

7.

Medicina rada

7

8.

Hemija

7

9.

Fizika

6

10.

Osnovi bezbednosti i zdravlja na radu

8

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Opasne i štetne materije

6

12.

Osnove primene računara u inženjerstvu

6

13.

Objekti i instalacije namenjeni za radne procese

7

14.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Procena rizika na radu

6

Ekološki menadžment

6

15.

Preventivna zaštita od požara i eksplozija

6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

16.

Zaštita od požara industrijskih objekata

6

17.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Industrijska energetika

6

Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu

6

18.

Termodinamika požara i sredstva za gašenje

7

19.

Stručna praksa

3

20.

Zaštita građevina od požara

7

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

21.

Preduzetništvo

4

22.

Upravljanje u zaštiti i spasavanju

5

23.

Taktika gašenja požara

6

24.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

Bezbednost tehnoloških procesa

6

Mikroklima i radna okolina

6

25.

Osiguranje od požara

6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

26.

Izborni blok 4 (student bira 1 predmeta)

Energetska efikasnost i zaštita životne sredine

6

Procesi sagorevanja i termoenergetska postrojenja

6

27.

Izborni blok 5 (student bira 1 predmeta)

Internet stvari

5

Savremena industrijska proizvodnja

5

28.

Virtuelna realnost

3

29.

Oprema i uređaji za gašenje požara i spasavanje

5

30.

Završni rad – stručno-istraživački rad

7

31.

Završni rad - izrada i odbrana

7

Kurikulum - Dualni model studija (DMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Matematika

6

2.

Primena računara

6

3.

Osnovi mašinstva

7

4.

Osnovi poslovanja

4

5.

Uvod u zaštitu od požara

6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Engleski jezik 2

3

7.

Medicina rada

7

8.

Hemija

7

9.

Fizika

6

10.

Osnovi bezbednosti i zdravlja na radu

8

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Učenje kroz rad 1

11

12.

Opasne i štetne materije

4

13.

Osnove primene računara u inženjerstvu

2

14.

Objekti i instalacije namenjeni za radne procese

4

15.

Preventivna zaštita od požara i eksplozija

4

16.

Ekološki menadžment

6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

17.

Zaštita od požara industrijskih objekata

4

18.

Termodinamika požara i sredstva za gašenje

3

19.

Industrijska energetika

6

20.

Zaštita građevina od požara

4

21.

Učenje kroz rad 2

12

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

22.

Preduzetništvo

4

23.

Upravljanje u zaštiti i spasavanju

3

24.

Taktika gašenja požara

3

25.

Bezbednost tehnoloških procesa

3

26.

Osiguranje od požara

2

27.

Učenje kroz rad 3

12

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

28.

Virtuelna realnost

2

29.

Oprema i uređaji za gašenje požara i spasavanje

3

30.

Procesi sagorevanja i termoenergetska postrojenja

2

31.

Savremena industrijska proizvodnja

2

32.

Učenje kroz rad 4

10

33.

Završni rad – stručno-istraživački rad

7

34.

Završni rad - izrada i odbrana

7

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Matematika                          6

     2.        Primena računara              6

     3.        Osnovi mašinstva     7

     4.        Osnovi poslovanja        4  

     5.        Uvod u zaštitu od požara       6  

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Engleski jezik 2               3

     7.        Medicina rada                   7

     8.        Hemija          7

     9.        Fizika                          6

     10.        Osnovi bezbednosti i zdravlja na radu                      8

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    11.      Opasne i štetne materije    6

     12.        Osnove primene računara u inženjerstvu                   6

     13.        Objekti i instalacije namenjeni za radne procese        7

    14.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Procena rizika na radu      6

                Ekološki menadžment         6

     15.       Preventivna zaštita od požara i eksplozija      6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

  16.      Zaštita od požara industrijskih objekata        6

    17.       Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Industrijska energetika         6

                  Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu         6

    18.      Termodinamika požara i sredstva za gašenje     7

    19.      Stručna praksa       3

    20.      Zaštita građevina od požara       7

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    21.      Preduzetništvo         4

   22.      Upravljanje u zaštiti i spasavanju      5

    23.      Taktika gašenja požara     6

   24.       Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

                  Bezbednost tehnoloških procesa         6

                  Mikroklima i radna okolina         6

    25.      Osiguranje od požara     6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

26.       Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)           

                  Energetska efikasnost i zaštita životne sredine      6    

                  Procesi sagorevanja i termoenergetska postrojenja          6

27.       Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)           

                  Internet stvari       5

                  Savremena industrijska proizvodnja       5

    28.      Virtuelna realnost        3

    29.      Oprema i uređaji za gašenje požara i spasavanje       5

   30.      Završni rad – stručno-istraživački rad      7

   31.      Završni rad – izrada i odbrana         7

Kurikulum - Dualni model studija (DMS)

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Matematika                          6

     2.          Primena računara     6

     3.          Osnovi mašinstva                  7

     4.          Osnovi poslovanja                  4

     5.          Uvod u zaštitu od požara                      6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.          Engleski jezik 2                    3

     7.          Medicina rada                     7

     8.          Hemija                     7

     9.          Fizika                      6

     10.          Osnovi bezbednosti i zdravlja na radu                         8

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

     11.          Učenje kroz rad 1                    11

     12.          Opasne i štetne materije                      4

     13.          Osnove primene računara u inženjerstvu                   2

     14.          Objekti i instalacije namenjeni za radne procese                         4

     15.        Preventivna zaštita od požara i eksplozija      4

     16.          Ekološki menadžment                          6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

     17.          Zaštita od požara industrijskih objekata                         4

     18.          Termodinamika požara i sredstva za gašenje                   3

     19.          Industrijska energetika                         6

     20.          Zaštita građevina od požara             4

     21.          Učenje kroz rad 2                   12 

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

     22.          Preduzetništvo                      4

     23.          Upravljanje u zaštiti i spasavanju                     3

     24.          Taktika gašenja požara                    3

     25.        Bezbednost tehnoloških procesa                    3

     26.        Osiguranje od požara                    2

     27.        Učenje kroz rad 3               12

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

     28.        Virtuelna realnost             2

     29.        Oprema i uređaji za gašenje požara i spasavanje             3

     30.        Procesi sagorevanja i termoenergetska postrojenja             2

     31.        Savremena industrijska proizvodnja             2

     32.      Učenje kroz rad 4             10

     33.        Završni rad – stručno-istraživački rad            7

     34.        Završni rad – izrada i odbrana           7