U okviru Erazmus+ projekta održana obuka u Laboratoriji POLIHEM

U okviru Erazmus+ projekta održana obuka u Laboratoriji POLIHEM

Dr Ilijas Čiki, predavač Univerziteta „Ain Temouchent“ iz Narodne Demokratske Republike Alžir je u sklopu Erazmus+ projekta mobilnosti KA107 pohađao obuku u svrhu usavršavanja koja je održana u Laboratoriji POLIHEM Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd.

Trening dr Ilijasa Čiki je realizovan u periodu od 13.07.2022. do 18.07.2022. god. Obuka je bila usmerena na razvoj i optimizaciju analitičkih metoda za detekciju tragova zagađujućih materija (poput polihlorovanih bifenila, policikličnih aromatičnih ugljovodonika i isparljivih organskih jedinjenja) u uzorcima iz životne sredine.

U periodu boravka dr Ilijasa Čikija održan je sastanak sa predsednicom Akademije dr Marinom Stamenović i Erazmus koordinatorom Kacelarije za međunarodnu saradnju ATSSB dr Ivanom Matić Bujagić, gde je izraženo interesovanje za dalju saradnju kako u okviru mobilnosti nastavnika tako i u okviru mobilnosti studenata ATSSB i Univerziteta „Ain Temouchent“, ali i razmatrane mogućnosti saradnje po pitanju drugih projekata finansiranih od strane Evropske komisije.